Elektronisko izsoļu vietnes personas datu apstrādes privātuma politika

Šī politika izskaidro personas datu apstrādi elektronisko izsoļu vietnē

 

Kādēļ tiek apstrādāti personas dati?

Elektronisko izsoļu vietnē personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Civilprocesa likuma 583.2, 605.1, 605.2 pantu, 606. panta trešo daļu un 610. pantu, Maksātnespējas likuma 27. panta pirmās daļas 2. punktu un 115. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumu Nr. 318 "Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi" 4., 11., 12., 13., 14., 25., 25.1 punktu, Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 343 “Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis” 5. un 6. punktu, pielikuma 17.-24. punktu, likuma "Par grāmatvedību" 6. pantu, 7. panta pirmo, ceturto un piekto daļu, Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumu Nr. 453 "Valsts nodevu uzskaites noteikumi" 8. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11. panta pirmo daļu, 12. pantu, 15. panta pirmo daļu, 29.1 un 29.2 pantu, Fizisko personu datu apstrādes likuma 37. panta pirmo un otro daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 99. panta pirmo daļu.

Tiesu administrācija ir elektronisko izsoļu vietnes datu pārzinis attiecībā uz auditācijas pierakstu administrēšanu, lietotāju datu pārvaldību (lietotāju kontu anulēšana un atjaunošana), valsts nodevas par izpildu dokumentu iesniegšanu izpildei rēķinu un izsoļu rīkotāju rēķinu ģenerēšanu, Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu – informācijas saņemšana par izmaiņām izpildu lietās, informācijas saņemšana par izsoles rezultātu, elektronisko izsoļu vietnē reģistrēto izsoļu sludinājumu monitorings, izsoles dalība un izsoles aģents – nodrošināšanu, izsoles dalības un izsoles aģenta maksas rēķina ģenerēšanu un apstrādi.

Izsoļu rīkotāji (zvērināti tiesu izpildītāji, maksātnespējas procesa administratori un personas, kuras noslēgušas līgumu ar Tiesu administrāciju par izsoļu (kustamu mantu, nekustamu īpašumu un lietu kopību) organizēšanu elektronisko izsoļu vietnē, ir datu pārziņi attiecībā uz elektronisko izsoļu vietnes sludinājumos ievietotajiem datiem (sludinājuma teksts, sludinājuma pielikumi (novērtējums, attēli un citi sludinājumam pievienoti dokumenti), rēķinu rekvizītu informāciju un personas datiem Izsoļu dalībnieku reģistrā.

Zvērināti tiesu izpildītāji ir datu pārziņi Izpildu lietu reģistrā ievadītajiem datiem, kas ir pieejami valsts elektroniskajā pakalpojumā "Manas izpildu lietas".

Elektronisko izsoļu vietnei ir šādas funkcijas:

1.    nodrošināt izsoles sludinājumu izvietošanu;

2.    nodrošināt izsoles dalībnieku reģistrāciju;

3.    nodrošināt informācijas uzkrāšanu par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem;

4.    nodrošināt reģistrēto izsoles dalībnieku autorizāciju dalībai izsolē;

5.    nodrošināt tehnoloģisko rīku kopu solījumu izdarīšanai un to reģistrēšanai;

6.    nodrošināt izsoles akta sagatavošanu;

7.    nodrošināt valsts nodevas par izpildu dokumentu iesniegšanu izpildei un izsoļu rīkotāju rēķinu ģenerēšanu;

8.    nodrošināt valsts elektronisko pakalpojumu "Manas izpildu lietas";

9.    nodrošināt Tiesu administrācijas maksas pakalpojumus;

10.  nodrošināt maksātnespējas procesa administratorus ar informāciju no Izpildu lietu reģistra par maksātnespējas procesā esošas personas izpildu lietām.

 

Personas dati, kas tiek apstrādāti, un apstrādes nolūks

Lai nodrošinātu elektronisko izsoļu vietnes funkciju izpildi, tiek apstrādāti šādi dati:

• Vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums (personai, kurai nav piešķirts personas kods), kontaktadrese, personas apliecinoša dokumenta veids un numurs, norēķinu rekvizīti (kredītiestādes konta numurs, uz kuru personai atmaksājama izsoles dalības maksa vai izsoles nodrošinājuma maksa), personas papildu kontaktinformācija – elektroniskā pasta adrese un tālruņa numurs (ja tāds ir) – lai nodrošinātu fiziskas personas dalību izsoles rīkotāja izsolē;

• Vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums (personai, kurai nav piešķirts personas kods), kontaktadrese, personas apliecinoša dokumenta veids un numurs, norēķinu rekvizīti (kredītiestādes konta numurs, uz kuru personai atmaksājama dalības maksa vai izsoles nodrošinājuma summa), personas papildu kontaktinformācija – elektroniskā pasta adrese un tālruņa numurs (ja tāds ir), pārstāvamās personas veids, pārstāvamās personas vārds, uzvārds vai nosaukums, pārstāvamās personas kontaktadrese, pārstāvamās personas personu apliecinoša dokumenta veids un numurs, informācija par pilnvaru vai dokumentu un to apjomu, kas apliecina reģistrēta lietotāja pārstāvības tiesības – lai nodrošinātu personas, kura ir pilnvarota pārstāvēt citu fizisku vai juridisku personu izsolē, dalību izsoles rīkotāja izsolē;

• Vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums (personai, kurai nav piešķirts personas kods), elektroniskā pasta adrese rēķina nosūtīšanai – lai ģenerētu valsts nodevas rēķinu par izpildu dokumentu iesniegšanu izpildei, izsoļu rīkotāja rēķinu vai Tiesu administrācijas pakalpojumu rēķinu, kā arī lai nodrošinātu piekļuvi pakalpojumam "Manas izpildu lietas";

• Personas identifikators (ciparu un simbolu virkne), kas ir piesaistīts konkrēta lietotāja vārdam, uzvārdam – lai reģistrētu auditācijas pierakstus par lietotāja veiktajām darbībām elektronisko izsoļu vietnē.

 

Apņemšanās

Apstrādājot personas datus, elektronisko izsoļu vietnes datu pārziņi apņemas ievērot personas datu aizsardzību regulējošos normatīvos aktus, personas datu apstrādes principus, tas ir, apstrādāt datus tikai precīzam un noteiktam mērķim, pieprasīt tikai tādus personu datus, kas nepieciešami mērķa realizācijai, apstrādāt datus tikai tik ilgi, kamēr pastāv leģitīms apstrādes mērķis, tas ir, tiesību normās un lietu nomenklatūrā noteiktais datu apstrādes ilgums, nodrošināt datu uzglabāšanas drošumu, izskatīt Jūsu iesniegumu ar lūgumu par personas datu labošanu, datu apstrādes izbeigšanu vai dzēšanu, kā arī izskatīt sūdzības par datu apstrādi.

 

Personas datu apstrāde

Jūs nododat personas datus elektronisko izsoļu vietnei, reģistrējoties elektronisko izsoļu vietnē, piesakoties izsolei, ģenerējot rēķinus, kā arī veicot darbības elektronisko izsoļu vietnē un lietojot Tiesu administrācijas pakalpojumus.

Izsoļu rīkotāji, ievietojot izsoles sludinājumu, nodod elektronisko izsoļu vietnei izsoles sludinājuma saturu un pielikumus, kas satur personu datus.

 

Personas datu apstrādes ilgums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām" 15.10. apakšpunktu un Tiesu administrācijas 2017. gada 1. februāra iekšējo noteikumu Nr. 1-3/2 "Informācijas sistēmu drošības politika" 27. punktu elektroniskās izsoļu vietnes auditācijas pierakstus glabā 24 mēnešus.

Saskaņā ar likuma "Par grāmatvedību" 10. pantu, kā arī ievērojot Civilprocesa likuma 546. panta pirmajā daļā noteikto termiņu, kādā izpildu dokumentu var iesniegt piespiedu izpildei, valsts nodevu par izpildu dokumentu iesniegšanu izpildei rēķinus glabā 10 gadus. Pārējos ģenerētos rēķinus saskaņā ar likuma "Par grāmatvedību" 10. pantu un Tiesu administrācijas lietu nomenklatūru glabā 5 gadus.

Saskaņā ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes noteikumu "Metodiskie noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju lietvedību" (ar grozījumiem, kas apstiprināti 2019.gada 14.novembra sēdē) 21.1. un 21.2. punktos noteiktajiem lietu glabāšanas termiņiem, elektroniskās izsoļu vietnes pakalpojumā "Manas izpildu lietas" pieejama informācija par Jūsu izpildu lietām, kas reģistrētas Izpildu lietu reģistrā un ir aktīvas, vai arī pabeigtas ne vēlāk kā 5 gadus (no izpildu lietas pabeigšanas datuma), bet izpildu lietās par lēmumu administratīvo pārkāpumu lietā izpildi - pabeigtas ne vēlāk kā 1 gadu (no izpildu lietas pabeigšanas datuma).

 

Personas datu nodošana

Tiesu administrācija var nodot Jūsu personu datus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā kompetentām valsts iestādēm, tiesībaizsardzības iestādēm, drošības iestādēm un izsoļu rīkotājiem, saņemot pamatotu pieprasījumu.

 

Piekļuve informācijai par Jūsu personas datu apstrādi

Uzzināt, kādus konkrēti Jūsu personas datus elektronisko izsoļu vietnē apstrādā, Jūs varat, iesniedzot datu subjekta pieprasījumu par datu apstrādi:

• Tiesu administrācijai – par auditācijas pierakstiem, lietotāja konta informāciju, maksas pakalpojumiem un rēķinu ģenerēšanu;

• Izsoļu rīkotājiem – par izsoles sludinājumā ievietotajiem datiem un pielikumiem, personas datiem Izsoļu dalībnieku reģistrā un izsoļu rīkotāju rēķinu rekvizītu informāciju;

• Zvērinātiem tiesu izpildītājiem – par Izpildu lietu reģistrā ievadītajiem datiem, kas ir pieejami valsts elektroniskajā pakalpojumā "Manas izpildu lietas".

Tiesu administrācijai datu subjekta pieprasījumu var iesniegt kā pašrocīgi parakstītu iesniegumu vai elektroniski parakstītu iesniegumu, izmantojot www.Latvija.lv vai mutvārdos, Tiesu administrācijai noformējot Jūsu izteikto iesniegumu rakstveidā.

 

Iesniegumi un sūdzības

Jums ir tiesības iesniegt iesniegumu ar lūgumu par personas datu labošanu, datu apstrādes izbeigšanu vai dzēšanu, kā arī sūdzību par personu datu apstrādi:

• Tiesu administrācijai – par auditācijas pierakstiem, lietotāja konta informāciju, maksas pakalpojumiem un rēķinu ģenerēšanu;.

• Izsoļu rīkotājiem – par izsoles sludinājumā ievietotajiem datiem un pielikumiem, personas datiem Izsoļu dalībnieku reģistrā un izsoļu rīkotāju rēķinu rekvizītu informāciju;

• Zvērinātiem tiesu izpildītājiem – par Izpildu lietu reģistrā ievadītajiem datiem, kas ir pieejami valsts elektroniskajā pakalpojumā "Manas izpildu lietas".

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību arī datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

 

Papildu informācija

Uzzināt vairāk par elektronisko izsoļu vietnes personas datu apstrādes privātuma politiku Jūs varat, sazinoties ar Tiesu administrācijas datu aizsardzības speciālistu, e-pasts: DAS@ta.gov.lv, vai arī iesniedzot iesniegumu, kas adresēts Tiesu administrācijas datu aizsardzības speciālistam.

 

Noslēguma jautājums

Tiesu administrācija sadarbībā ar izsoļu rīkotājiem ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā datu apstrādes privātuma politikā, publicējot datu apstrādes privātuma politikas aktuālo versiju elektronisko izsoļu vietnē.