Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi

 

1.     Noteikumi nosaka elektronisko izsoļu vietnes (turpmāk – vietnes) lietošanas kārtību.

2.     Vietnes turētājs un pārzinis ir Tiesu administrācija.

3.     Šie noteikumi attiecas uz personām, kas identificējas vietnes izsoļu dalībnieku reģistrā (turpmāk – vietnes lietotājs).

4.     Vietnes lietotājs ir persona, kura vietnes izsoļu dalībnieku reģistrā identificējas ar kādu no vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv piedāvātajiem identifikācijas līdzekļiem vai kurai zvērināts tiesu izpildītājs vai maksātnespējas procesa administrators izveido lietotāja kontu vietnē, pamatojoties uz personas iesniegumu.

5.     Zvērināts tiesu izpildītājs vai maksātnespējas procesa administrators identifikācijas rīkus (lietotāja vārds un parole) nosūta uz personas iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi un norāda identifikācijas rīku aktivizēšanas kārtību.

6.     Ja vietnē lietotāja kontu izveido zvērināts tiesu izpildītājs vai maksātnespējas procesa administrators, persona 24 stundu laikā patstāvīgi veic pirmo reģistrēšanos vietnē ar sākotnēji piešķirtajiem identifikācijas rīkiem un nomaina paroli pret jaunu.

7.     Ja persona neveic pirmreizējo identifikāciju vietnē 24 stundu laikā pēc lietotāja konta izveides, piekļuvi lietotāja kontam automātiski bloķē. Lai atjaunotu piekļuves tiesības lietotāja kontam, persona klātienē vēršas pie zvērināta tiesu izpildītāja vai maksātnespējas procesa administratora, kurš veicis konta izveidi, un lūdz aktualizēt reģistrā par personu iekļautās ziņas, piešķirot jaunus identifikācijas rīkus. Ja lūgums Izsoļu dalībnieku reģistrā aktualizēt par personu iekļautās ziņas un piešķirt jaunus identifikācijas rīkus nav saņemts 30 dienu laikā no dienas, kad piekļuve lietotāja kontam bloķēta, lietotāja kontu automātiski dzēš.

8.     Piecu darbdienu laikā pēc pieteikšanās dalībai izsolē, izsoles nodrošinājuma summas un maksas par dalību izsolē segšanas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā zvērināts tiesu izpildītājs vai maksātnespējas procesa administrators autorizē vietnes lietotāju dalībai izsolē.

9.     Vietnes lietotājam piešķirtās piekļuves tiesības anulē Tiesu administrācija nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā normatīvajos aktos minētajos gadījumos.

10.  Vietnes lietotājs izmanto vietni saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatu.

11.  Vietnes lietotājs ir atbildīgs par savu datu aktualizēšanu. Ja mainījušās lietotāja kontā ievadītās ziņas, vietnes lietotājs nekavējoties patstāvīgi aktualizē informāciju, autorizējoties savā vietnes kontā vai klātienē vēršoties pie zvērināta tiesu izpildītāja vai maksātnespējas procesa administratora.

12.  Vietnes lietotājs atbild par savu vietnes piekļuves rekvizītu glabāšanu un aizsardzību. Nozaudējot kādu no vietnes lietotāja rekvizītiem, vietnes lietotājs nekavējoties informē par to vietnes administratoru.

13.  Vietnes lietotājs nenodod trešajām personām vietnes piekļuves rekvizītus. Piekļuves rekvizītus izmanto tikai persona, kuram tie piešķirti.

14.  Vietnes lietotājs neveic darbības, kas ir vērstas pret vietnes un tajā esošās informācijas drošību, aizsardzību un integritāti.

15.  Vietnes lietotājs informē vietnes administratoru par atklātajām kļūdām vietnē vai vietnes darbībā. Vietnes administrators sniedz konsultācijas tikai par jautājumiem, kas saistīti ar vietnes tehnisko darbību vai tās darbības traucējumiem.

16. Vietnes lietotāja segto maksu par dalību izsolē Tiesu administrācija tam atmaksā Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumos Nr. 343 "Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis" noteiktos gadījumos. 

17. Atgādinām, ka ir divu veidu pārdošanas izsoles - labprātīgas un piespiedu kārtā, kurai katrai ir savs normatīvais regulējums un process. Labprātīgas pārdošanas izsoles var tikt pārtrauktas tehnisku vai būtisku kļūdu dēļ, kur visos gadījumos dalības maksa tiek atmaksāta. Savukārt, pārdošanas izsolēs piespiedu kārtā - izpildu lietas ietvaros, izsoles tiek organizētas atbilstoši specifiskiem Civilprocesa likumā paredzētiem noteikumiem un izsoli var pārtraukt saskaņā ar Civilprocesa likuma 600.panta sesto daļu un 559.panta pirmo daļu, kad dalības maksa netiek atmaksāta. Tāpēc ikvienai personai, kura plāno piedalīties izpildes procesa ietvaros zvērināta tiesu izpildītāja organizētā izsolē, jāizsver visi iespējamie riski, kā arī jāizvērtē sava dalība izsolē. 

18.  Piekrītot šiem noteikumiem, vietnes lietotājs apliecina, ka ir iepazinies un apņemas ievērot Civilprocesa likumā, Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos nr.318 “Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi” un citos normatīvajos aktos noteikto kārtību, kas regulē zvērinātu tiesu izpildītāju rīkoto elektronisko izsoļu norisi. 

Versija 8.0
12.04.2023