Pakalpojumu “Manas izpildu lietas ” un “Informācijas monitorēšana Izpildu lietu reģistrā” noteikumi

1. Tiesu administrācijas pakalpojums “Manas izpildu lietas” pieejams elektronisko izsoļu vietnē (turpmāk – vietne) reģistrētam lietotājam (turpmāk – lietotājs) sadaļā “Citi pakalpojumi”, un tas bez maksas piedāvā šādu informāciju no Izpildu lietu reģistra:
1.1. Izpildu lietas numurs;
1.2. Izpildu lietas reģistrācijas datums;
1.3. Izpildu lietas kategorija;
1.4. Tālākā virzība;
1.5. Parādnieks;
1.6. Piedzinējs;
1.7. Izpildu dokumenta numurs;
1.8. Zvērināts tiesu izpildītājs;
1.9. Prasījuma būtība;
1.10. Pamatparāds izpildu lietā;
1.11. Parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsumma;
1.12. Aktuālais parāda apmērs.

2. Lietotājs var saņemt informāciju par izpildu lietām, kurās pats lietotājs ir reģistrēts kā piedzinējs vai parādnieks, kā arī uz pilnvaras pamata par lietām, kurās kā parādnieks vai piedzinējs ir reģistrēts pilnvaras devējs.

3. Slēgtajām izpildu lietām (tālākās virzības statuss – “Pabeigts”, “Izpildīts ar daļēju izpildi”, “Izpildu dokuments izsniegts atpakaļ piedzinējam”, “Izpildu lietvedība izbeigta”, “Nosūtīts piedziņai pēc piekritības”) netiek rādīta šo noteikumu 1.11. un 1.12. apakšpunktā norādītā informācija.

4. Uzturlīdzekļu piedziņas lietām, prasības nodrošinājuma lietām un lietām, kurās nav jānorāda piedziņas summas, netiek rādīta šo noteikumu 1.10., 1.11. un 1.12. apakšpunktā norādītā informācija.

5. Ja izpildu lietā norādītas vairākas prasījuma būtības, 1.10., 1.11. un 1.12. apakšpunktā norādītajā informācijā uzrādās visu prasījuma būtību kopsummas.

6. Informatīvs paziņojums “Iespējams, ka šajā lietā netiek rādīti aktuālie dati, informācijas precizēšanai Jūs varat sazināties ar ZTI”, neatkarīgi no tā, vai izpildu lietā ir vai nav aktualizēti dati, rādās pie visām:
6.1. Izpildu lietām, kuras ir reģistrētas pirms 2014. gada 1.janvāra;
6.2. Uzturlīdzekļu piedziņas lietām;
6.3. Prasības nodrošinājuma lietām.

7. Pakalpojums “Informācijas monitorēšana Izpildu lietu reģistrā par fizisko un juridisko personu izpildu lietām un to parāda apmēru, nosūtot pieprasīto informāciju elektroniski” nodrošina reģistrētam vietnes lietotājam iespēju saņemt elektroniskus paziņojumus par izmaiņām Izpildu lietu reģistrā uz lietotāja norādīto e-pastu (informācijas monitorēšana).

8. Lai aktivizētu informācijas monitorēšanu un paziņojumu nosūtīšanu uz lietotāja e-pastu, lietotājam nepieciešams apmaksāt rēķinu par maksas pakalpojumu un iestatīt e-pasta adresi, uz kuru sistēmai sūtīt paziņojumus. Lietotājam iespējams norādīt vairākas e-pasta adreses, kā arī konfigurēt vai dzēst iestatīto e-pasta adresi.

9. Rēķinu iespējams saņemt vietnes sadaļā “Citi pakalpojumi” pie pakalpojuma “Informācijas saņemšana par izmaiņām izpildu lietās”. Maksa par pakalpojumu noteikta ar Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.343 “Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 24.punktu.

10. Veicot apmaksu, maksājuma mērķī jānorāda precīzs rēķina numurs. Ja lietotājs ir kļūdījies, norādot maksājuma mērķi, nepieciešams par kļūdu informēt vietnes tehnisko atbalstu.

11. Pakalpojums “Informācijas monitorēšana Izpildu lietu reģistrā par fizisko un juridisko personu izpildu lietām un to parāda apmēru, nosūtot pieprasīto informāciju elektroniski” pieejams 1 (vienu) gadu no maksājuma saņemšanas dienas.

12. Lietotājs saņem informāciju par šādām izmaiņām:
12.1. Uz lietotāja vārda ir reģistrēta jauna izpildu lieta;
12.2. Ir mainīts izpildu lietas tālākās virzības statuss (noteikumu 1.4.apakšpunkts);
12.3. Ir izmaiņas izpildu lietas parāda un sprieduma izpildes izdevumu kopsummā (noteikumu 1.11. apakšpunkts).

13. Informācijas monitorēšana tiek veikta 30. dienā pēc zvērināta tiesu izpildītāja ieraksta Izpildu lietu reģistrā (piemēram, ja jauna izpildu lieta reģistrēta 12. aprīlī, lietotājs monitoringa paziņojumu saņems 12.maijā). Manuāli pārbaudot informāciju pakalpojumā “Manas izpildu lietas”, izmaiņas izpildu lietas ierakstos un informācija par jaunu izpildu lietu redzama uzreiz.

14. Informācijai, ko piedāvā pakalpojumi “Manas izpildu lietas” un “Informācijas monitorēšana Izpildu lietu reģistrā par fizisko un juridisko personu izpildu lietām un to parāda apmēru, nosūtot pieprasīto informāciju elektroniski” ir tikai informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka. Tiesu administrācija nav atbildīga par Izpildu lietu reģistrā iekļautās informācijas saturu. Precīzu informāciju par izpildu lietu iespējams uzzināt tikai pie zvērināta tiesu izpildītāja, kura lietvedībā izpildu lieta atrodas.

15. Tiesu administrācijai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt pakalpojumu sniegšanas noteikumus un funkcionalitāti.

Versija 2.1
18.09.2019