Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 17.09.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00012/112/2021-EIS
Izsoles sākums:
18.08.2021
Pieteikties var līdz:
07.09.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
17.09.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Kaļiņina Jekaterina, ZTI
Adrese:
Brīvības iela 113, Jēkabpils, LV-5201
Telefons:
65233066
E-pasts:
jekaterina.kalinina@lzti.lv

Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 140.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 050.00
Izsoles solis:
€ 105.00
Nosolītā cena:
€ 1 890.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.112 zvērināta tiesu izpildītāja Jekaterina Kaļiņina, ar prakses vietu Brīvības ielā  113, Jēkabpilī, pārdod (bezmantinieka mantu) otrajā izsolē 1/4 domājamo daļu nekustamo īpašumu "Piejūte",  Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra nr. 5670 001 0316. Reģistrēts Kūku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000065737. Nekustamā īpašuma sastāvs: 1/4 domājamā daļa no zemes 2,9 ha platībā (kadastra apzīmējums 56700010158); 1/4 domājamā daļa no zemes vienības 0,9 ha platībā (kadastra apzīmējums 56700010316)- lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Kreditors: 1) Jēkabpils novads,juridiskā adrese Brīvības iela 120, Jēkabpils pilsēta, Jēkabpils novads. Pārdodamā īpašuma novērtējums   ir 1 400 EUR. Izsoles sākumcena 1050,00 EUR. Izsoles solis 105,00 EUR.  Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 07.09.2021., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu  140,00 EUR apmērā,  kas sastāda 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma (1 400 EUR), Zvērināta tiesu izpildītāja Jekaterinas Kaļiņinas, reģ. Nr. 09065311151, depozītu kontā  LV 49TREL9199085001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī  norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākums 18.08.2021.  Izsoles beigas 17.09.2021., plkst. 13.00. Informācija pa tālr. 652 33066, 29576670 Zvērināta tiesu izpildītāja J.Kaļiņina.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi