Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 11.06.2021 13:05!
Sludinājuma reģ.nr:
00016/032/2021-EIS
Izsoles sākums:
12.05.2021
Pieteikties var līdz:
01.06.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
11.06.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Kučinskis Roberts, ZTI
Adrese:
Maiznīcas iela 4-2, Rīga, LV-1001
Telefons:
67360475
E-pasts:
roberts.kucinskis@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 18 200.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 182 000.00
Izsoles solis:
€ 2 000.00
Nosolītā cena:
€ 252 000.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iec.Nr.32 zvērināts tiesu izpildītājs Roberts Kučinskis, prakses vieta Rīgā, Maiznīcas ielā 4-2, rīko pirmo labprātīgo izsoli Sergejam Moskaļenko piederošam nekustamam – kopīpašuma 197/398 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Muižas ielā 24, Jūrmalā, kas ar kadastra Nr.1300 007 6909, ierakstīts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.448, kas ieķīlāts par labu Swedbank, AS, Balasta dambis 15, Rīga.  

Pirmās labprātīgās izsoles sākumcena – 182000,00 EUR. Izsoles solis – 2000,00 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 12.05.2021. Izsoles noslēgums 11.06.2021. plkst. 13.00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 01.06.2021. jāiemaksā nodrošinājuma summa 18200,00 EUR Valsts Kases depozīta kontā Nr.LV45TREL9199023001000, tiesu izpildītājam Robertam Kučinskim LV30066810514, un jālūdz autorizēt dalību izsolē. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēgumam.  

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 369. un 397.pantu, izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar to zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums.    

Nekustamā īpašuma pārdošanas nosacījumi:

1.      Nekustamā īpašuma sastāvs: 197/398 domājamās daļas no nekustamā īpašuma, kas sastāv no zemes gabala 1592 m² platībā uz kura atrodas dzīvojamā māja (atsevišķā lietošanā zemes gabals 788 m² platībā un dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 1300 007 6909 004). Nekustamais īpašums ierakstīts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.448, kadastra Nr.13000076909. Adrese/atrašanās vieta: Muižas iela 24, Jūrmala.   

2.      Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi: 2.1.   Noteikta kopīpašnieku nekustama īpašuma lietošanas kārtība. Pamats: 2009.gada 24.februāra Koplietošanas līgums; 2.2.   Atzīme - SERGEJAM MOSKAĻENKO noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "Hansabanka", nodokļu maksātāja kods 40003074764 rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, apgrūtināt ar lietu tiesībām un grozīt lietošanas kārtību, ja tāda noteikta. Pamats: 2008.gada 14.augusta Hipotēkas līgums Nr.08-088210-PK/1; 2.3.   Ēkām un būvēm saglabāt sākotnējo arhitektonisko izskatu un nodrošināt nepieciešamo restaurāciju; 2.4.   Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Nodrošināmais prasījums - Ls 511641,31, tajā skaitā aizdevuma pamatsumma - Ls 365458,08. Procentu likme: 1) Aizdevuma līguma Nr.08-088210-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un II daļas 3.5. punktā noteiktā Procentu likme. Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) 5% no Aizdevuma. Samaksas termiņš - Līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "Hansabanka", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Parādnieks : SERGEJS MOSKAĻENKO. Pamats: 2008.gada 14.augusta Aizdevuma līgums Nr.08-088210-PK, 2008.gada 4.decembra 14.08.2008 Aizdevuma līguma Nr.08-088210-PK grozījumi, 2008.gada 14.augusta Hipotēkas līgums Nr.08-088210-PK/1 Nodrošinātais prasījums EUR 728`000.00.                     

3.      Izsoles sākumcena – EUR 182`000 (viens simts astoņdesmit divi tūkstoši euro).

4.      Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. 4.1.   “Swedbank” AS saskaņā ar Civilprocesa likuma 398.panta 5) punktu ir tiesības nepieņemt nosolīto augstāko cenu par to paziņojot tiesu izpildītājam 5 darba dienu laikā no izsoles noslēguma. Gadījumā, ja “Swedbank” AS noteiktajā termiņā nav paziņojusi par nosolītās augstākās cenas nepieņemšanu, atzīstams, ka tā klusējot piekritusi šai cenai. 4.2.   Visa summa, ko nosolītājs nosolījis, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, nosolītājam jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.  

5.      Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks – Sergejs Moskaļenko patur sev.  

6. Citi pārdošanas noteikumi. 6.1.            izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā arCivilprocesa likumu; 6.2.            izsole notiek elektroniski ar vairāksolīšanu; 6.3.            maksāšanas līdzeklis izsolē - EURO; 6.4.            pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājuma norādītā izsoles sākuma datuma, jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē; 6.5.            izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas; 6.6.            izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja izsolē ir piedalījies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu; 6.7.            vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā; 6.8.            izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi