Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 19.10.2020 13:09!
Sludinājuma reģ.nr:
00032/074/2020-EIS
Izsoles sākums:
17.09.2020
Pieteikties var līdz:
07.10.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
19.10.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Mežiņš Raimonds, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 14 000.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 105 000.00
Izsoles solis:
€ 1 500.00
Nosolītā cena:
€ 115 500.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.74 zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš, prakses vieta Antonijas iela 4 - 2A, Rīga, rīko otro labprātīgo izsoli tiesas ceļā Olgai Jeremutai, personas kods 310173-12978, piederošajam nekustamajam īpašumam, kas atrodas Medņu ielā 13, Sunīši, Garkalnes novadā, kadastra numurs 8060 012 0561, un ierakstīts Rīgas rajona tiesas Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000136946.

Izsole tiek rīkota AS Swedbank, juridiskā adrese, Balasta dambis 15, Rīga, labā, saskaņā ar šādiem pārdošanas nosacījumiem:

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: 1/3 domājamā daļa no nekustamā īpašuma ar adresi Medņu iela 13, Sunīši, Garkalnes novads, kas reģistrēts: Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Garkalnes novada zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000136946. Kadastra numurs: 8060 012 0561. Nosaukums: Medņu iela 13. Adrese/atrašanās vieta: Medņu iela 13, Sunīši, Garkalnes nov. Lietošanā dzīvoklis Nr.3, kas atbilst telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8060 012 0561 001 003 un 1/3 domājamā daļa no zemesgabala ar kadastra Nr.8060 012 0561.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1. Noteikta kopīpašnieku nekustama īpašuma lietošanas kārtība. Olgas Jermutas, personas kods 310173-12978, lietošanā pāriet dzīvojamās mājas jaunbūves ar kadastra apzīmējumu 8060 012 0561 001 dala, kas atbilst telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8060 012 0561 001 003 un kurai piešķirta adrese Medņu iela 13-3, Sunīši, Garkalnes pagasts, un daļa no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8060 012 0561, kas līguma pielikumā Nr.1 - plānā - apzīmēta ar ar “zemes gabals Nr.3”. Pamats: 2006. gada 13. jūnija nekustamā īpašuma pirkuma līgums.

2.2. Atzīme - noteikts aizliegums Olgai Jeremutai, personas kods 310173-12978, domājamā daļa kopīpašumā 1/3, bez HANSABANKA, akciju sabiedrības, nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu dalīt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, dāvināt, kā arī citādā veidā atsavināt, veikt jebkādas darbības, kas varētu samazināt nekustamā īpašuma vērtību. Pamats: 2006. gada 6. jūlija hipotēkas līgums Nr.06-073272-PK/1.

2.3. Atzīme - aizsargjosla gar Medņu ielu - sarkanā līnija.

2.4. Atzīme - aizsargjosla - būvlaide.

2.5. Atzīme - servitūts - tiesība uz braucamo ceļu.

2.6. Nostiprināta beztermiņa zemes servitūta tiesība elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanai t.i. elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai un iekārtu uzstādīšanai, būvniecībai, attīstīšanai, ekspluatācijai, kontrolei, rekonstrukcijai un piekļuves nodrošināšanai, kā arī elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai -servitūta lietotājs saskaņā ar savstarpēji saskaņotu elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas shēmu (servitūta līguma 1. pielikums) zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu Nr. 8606 012 0561 ierīko kabeļu kanalizāciju un sakaru kabeļus 49,5 m kopgarumā ar aizsargjoslas platību 247,5 kvm un ierīko vienu kabeļu kanalizācijas aku KP-PEH. Kā arī zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 8060 012 0561 atrodas lietotājam piederoša kabeļu kanalizācija un sakaru kabeļi 6 m kopgarumā ar aizsargjoslas platību 30 kvm. Tiesības ieguvējs: Lattelecom, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, nodokļu maksātāja kods 40003052786. Pamats: 2007.gada 28. februāra servitūta līgums Nr.29.2- 8/97.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

3.1. Nostiprināta hipotēka. Hipotēka nodrošina aizdevumu 164456,14 LVL apmērā ar procentu likmi: trīs mēnešu EURIBOR + 0% gadā, sākot ar 01.10. 2006. - 3 mēnešu EURIBOR + 1% gadā; nokavējuma procenti - 0,16% dienā. Līgumsods - 5% no aizdevuma summas; - 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: HANSABANKA, akciju sabiedrība, nodokļu maksātāja kods 40003074764. Parādnieks: Olga Jeremuta, personas kods 310173-12978, domājamā daļa kopīpašumā 1/3. Pamats: 2006. gada 6. jūlija aizdevuma līgums Nr.06-073272-PK, 2006. gada 6. jūlija hipotēkas līgums Nr.06-073272- PK/1. Nodrošināmais prasījums EUR 327 600,01 (LVL 230 238,60).

4. Izsoles sākumcena - EUR 140 000,- (viens simts četrdesmit tūkstoši euro).

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. “Swedbank” AS saskaņā ar Civilprocesa likuma 398.panta 5) punktu ir tiesības nepieņemt nosolīto augstāko cenu par to paziņojot tiesu izpildītājam 5 darba dienu laikā no izsoles noslēguma. Gadījumā, ja “Swedbank” AS noteiktajā termiņā nav paziņojusi par nosolītās augstākās cenas nepieņemšanu, atzīstams, ka tā klusējot piekritusi šai cenai.

5.2. Visa summa, ko nosolītājs nosolījis, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, nosolītajam jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

6.1. nekustamā īpašuma īpašnieks Olga Jeremuta, nepatur sev nekādas tiesības.

7. Citi pārdošanas noteikumi.

7.1. izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole notiek elektroniski ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - EURO;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājuma norādītā izsoles sākuma datuma, jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja izsolē ir piedalījies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 398.pantu, 616.pantu un izsoles noteikumu 7.1. apakšpunktu, nekustamā īpašuma solīšana otrajā izsolē sākas no summas, kas atbilst 75% no sākumcenas pirmajā izsolē.

Pēc kārtas tā ir otrā izsole. Otrās izsoles sākumcena: 105000.00 EUR. Izsoles solis: 1500.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 17.09.2020. plkst. 13:00. Izsoles noslēguma datums: 19.10.2020 plkst. 13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 7.oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 14000.00 EUR.

Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: Zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš, reģ.Nr.LV15057013120, depozīta konta Nr.LV26TREL919906100200B, Valsts kase, kods:TRELLV22. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanasnoteikumi. Tālrunis informācijai - 67331863.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi