Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00005/083/2019-EIS
Izsoles sākums:
14.05.2019
Pieteikties var līdz:
03.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
13.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Jonas Jānis, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 70 000.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 700 000.00
Izsoles solis:
€ 10 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.83 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Jonas ar prakses vietu Tērbatas ielā 59/61-7, Rīgā, pārdod labprātīgajā izsolē tiesas ceļā SIA "21", juridiskā adrese Rīgā, Dzirnavu ielā 92-1A, piederošās 4994/24159 domājamās daļas no nekustamā īpašuma, kas atrodas Dzirnavu ielā 92, Rīgā, kadastra Nr.0100 030 0068, reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatas nodaļas nodalījumā Nr.74. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek Svetlanas Gatinas labā. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396. un 397.pantu izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar ko zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums.

Nekustamā īpašuma izsoles noteikumi

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: 4994/24159 domājamās daļas no nekustamā īpašuma - zemes gabala ar kopējo platību 1194 m2, uz kā atrodas viena četru stāvu un viena piecu stāvu dzīvojamā ēka. Nekustamais īpašums atrodas Dzirnavu ielā 92, Rīgā, kas reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.74 ar kadastra Nr.0100 030 0068.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Noteikts aizliegums SIA "21", reģistrācijas Nr.40103763231, bez Svetlanas Gatinas, personas kods XXX, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2016.gada 20.aprīļa hipotēkas līgums Nr.1/16-H.

2.2. Nostiprināta hipotēka uz domājamo daļu, tajā skaitā aizdevuma summa 500 000 EUR. Procentu likme 6% no saņemtās un neatmaksātās aizdevuma summas gadā. Līgumsods: 1) nokavējuma līgumsoda 0,1% no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu; 2) nokavējuma procentiem: 0,1% no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu; 3) līgumsoda 5% apmērā no aizdevuma summas par aizdevuma līguma 6.1.punkta apakšpunktos minēto pienākumu pārkāpumiem. Procentu un līgumsoda samaksas termiņš - 2016.gada 31.decembris. Kreditors: Svetlana Gatina, personas kods XXX. Ķīlas devējs: SIA "21", reģistrācijas numurs 40103763231. Pamats: 2016.gada 20.aprīļa Aizdevuma līgums Nr.1/16, 2016.gada 20.aprīļa Hipotēkas līgums Nr.1/16-H. Hipotēkas maksimālais apmērs 700 000 EUR.

3. Izsoles sākumcena - 700 000 EUR (septiņi simti tūkstoši euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. Nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

4.2. viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas pircējam jāsamaksā arī pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15. punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

5.1. Nekustamā īpašuma īpašnieks SIA "21", reģistrācijas Nr.40103763231, nepatur sev nekādas tiesības.

6. Citi pārdošanas noteikumi:

6.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole notiek elektroniski ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājuma norādītā izsoles sākuma datuma, jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē;

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

6.9. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atdots, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

6.10. Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

Izsoles sākumcena - EUR 700 000,00. Izsoles solis noteikts EUR 10 000,00 apmērā. Izsoles sākums: 2019.gada 14.maijā. Izsoles noslēgums: 2019.gada 13.jūnijā pulksten 13.00.

Personām, kas vēlas piedalīties izsolē līdz 2019.gada 3.jūnijam (ieskaitot):

1) zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas, reģ.Nr.15108111506, depozīta kontā LV79TREL9199065001000, Valsts kasē SWIFT TRELLV22, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 70 000,00 apmērā, maksājuma mērķī norādīt: “Iemaksa par izsoli Nr.1123/2017”);

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Tālrunis informācijai 67704014.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi