Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00004/032/2020-EIS
Izsoles sākums:
25.02.2020
Pieteikties var līdz:
16.03.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
26.03.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kučinskis Roberts, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 3 800.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 38 000.00
Izsoles solis:
€ 1 500.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iec.Nr.32 zvērināts tiesu izpildītājs Roberts Kučinskis, prakses vieta Rīgā, Maiznīcas ielā 4-2, rīko pirmo labprātīgo izsoli Dmitrijam Bavrinam piederošam nekustamam īpašumam Rēznas ielā 10B – 52, Rīgā, kas ar kadastra Nr.0100 905 4941 ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.25361-52, un ieķīlāts par labu likvidējamai ABLV Bank, AS, Skanstes iela 7/1, Rīga.

Pirmās labprātīgās izsoles sākumcena – 38000,00 EUR. Izsoles solis – 1500,00 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 25.02.2020. Izsoles noslēgums 26.03.2020. plkst. 13.00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 16.03.2020. jāiemaksā nodrošinājuma summa 3800,00 EUR Valsts Kases depozīta kontā Nr.LV45TREL9199023001000, tiesu izpildītājam Robertam Kučinskim LV30066810514, un jālūdz autorizēt dalību izsolē. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēgumam.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 369. un 397.pantu, izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar to zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums.  

Nekustamā īpašuma pārdošanas nosacījumi:

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: Dmitrijam Bavrinam piederošs un par labu likvidējamai ABLV Bank, AS ieķīlāts nekustamais īpašums:   dzīvokļa īpašums Nr. 52 ar kopējo platību 56,59 kv.m. un 5659/416658 pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, kas atrodas Rēznas ielā 10 B, Rīgā un ar kadastra Nr. 0100 905 4941 ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 25361 52 (turpmāk tekstā- Nekustamais īpašums).  

2. Nekustama īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi: 2.1. II daļas 2. iedaļas 4.1. ieraksts: Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības “AIZKRAUKLES BANKA”, nodokļu maksātāja kods 50003149401 rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007. gada 13. augusta hipotēkas līgums Nr. 07-K-4642/01. 2.2. IV daļas 1., 2. iedaļas 2.1. ieraksts: Nostiprināta kā otrā hipotēka (aizdevuma summa Ls 48507,53). Procentu likme: saskaņā ar 2007. gada 13. augusta Hipotekārā Kredīta līgumu Nr. 07-K-4642. Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavējuma dienu. Samaksas termiņš – saskaņā ar 2007. gada 13. augusta Hipotekārā Kredīta līgumu Nr.07-K-4642. Kreditors: Akciju sabiedrība “AIZKRAUKLES BANKA”, nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2007. gada 13. augusta Hipotekārā kredīta līgums Nr.07-K-4642, 2007. gada 14. augusta Papildvienošanās Hipotekārā kredīta līgumam Nr. 07-K-4642, 2007. gada 13. augusta hipotēkas līgums Nr. 07-K-4642/01. Nostiprinātās hipotēkas apmērs 58209,04 LVL.  

3. Izsoles sākumcena: 38 000 euro (trīsdesmit astoņi tūkstoši euro).  

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: pircējam (izsoles uzvarētajam) viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, ar pārskaitījumu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu, jāsamaksā: 1)         visa summa, ko viņš nosolījis; 2)         Civilprocesa likuma 34. panta pirmās daļas 15. punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda; 3)         valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā; Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.  

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:  nav šādu tiesību.  

6. Citi pārdošanas noteikumi: 6.1. izsoles izziņošana un turpmākā norise notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu un šiem nosacījumiem; 6.2. izsole notiek elektroniski un ar vairāksolīšanu 6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē – euro; 6.4. pretendents, kurš vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozītu kontā nodrošinājumu 3 800 euro (trīs tūkstoši astoņi simti euro) apmērā, kas veido 10% (desmit procenti) no nekustamā īpašuma novērtējuma un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītajam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē; 6.5. izsoles solis - nosaka tiesu izpildītājs, saskaņā ar Civilprocesa likuma 606. panta sesto daļu; 6.6. izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 6.6.1. izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks; 6.6.2. neviens no dalībniekiem, kas autorizēti izsolei, nepārsola sākumcenu; 6.6.3. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (Civilprocesa likuma 611. panta otrā daļa); 6.6.4. izsoles norises laikā, izņemot Civilprocesa likuma 608. panta ceturtajā daļā minēto gadījumu, vai 24 stundu laikā pēc izsoles noslēguma saņemts elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu. 6.7. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. 6.8. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē vai apgrūtina nekustamo īpašumu ar saistībām, ir jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi