Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 19.10.2020 13:05!
Sludinājuma reģ.nr:
00020/089/2020-EIS
Izsoles sākums:
17.09.2020
Pieteikties var līdz:
07.10.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
19.10.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Voronova Dita, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 310.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 3 100.00
Izsoles solis:
€ 155.00
Nosolītā cena:
€ 4 030.00

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas 89.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova, prakses vieta Pļavas iela 5, 2. stāvs, Cēsis, LV – 4101, pirmajā izsolē pārdod Aivaram Spalviņam piederošo 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma “Egles 1”, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, kadastra Nr. 9648 016 0032. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 4,47 ha. Piedzinējs: SIA GelvoraSergel, Cēsu iela 31/3, Rīga. 1/2 domājamās daļas no nekustamā īpašuma novērtējums – EUR 3100,00. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsole sākas no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, tas ir, EUR 3100,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 155,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2020. gada 17. septembris un noslēguma datums un laiks ir 2020. gada 19. oktobris, plkst.13:00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2020. gada 07. oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt to dalībai izsolē un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas, reģ. Nr.09108412260 depozīta kontā Nr. LV66TREL9199106001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods: TRELLV22, EUR 310,00 nodrošinājuma summu, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālrunis uzziņām 64174884.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi