Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00031/016/2019-EIS
Izsoles sākums:
10.12.2019
Pieteikties var līdz:
30.12.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
09.01.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalniņa Anita, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 600.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 6 000.00
Izsoles solis:
€ 600.00
Nosolītā cena:
€ 7 200.00

Objekta informācija

    Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.16 ZTI Anita Kalniņa( prakses vieta Bērzpils ielā 2, Balvi) rīko Igoram Iļjinam piederošam nekustamam īpašumam Metālistu iela 1-29, Rēzeknē, pirmo labprātīgo izsoli tiesas ceļā par labu AS SWEDBANK, Balasta Dambis 15, Rīga, ar sekojošiem pārdošanas nosacījumiem: 1.      Nekustamā īpašuma sastāvs: Dzīvoklis Nr.29, platība 35 kvm, kopīpašuma 3471/191499 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 21000030309001), kopīpašuma 3471/191499 domājamā daļa no zemes (kadastra apzīmējums 21000030309), adrese: Metālistu iela 1-29, Rēzekne, kadastra numurs 21009011172. 2.Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi: 2.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez “Swedbank” AS (iepriekš “Hansabanka”), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006.gada 6.oktobra hipotēkas līgums Nr.06-115395-PK/1; 2.2. Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Aizdevuma pamatsumma EUR XXX (LVL XXX). Procentu likme: 1)Aizdevuma līguma Nr.06-115395-PK grozījumu (22.05.2007.) 1.daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. punktā noteiktā procentu likme; 2) nokavējuma procenti - 0,16% dienā, Līgumsods: 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2)Līgumsods- 5 % no Aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: “Swedbank” AS (iepriekš “Hansabanka”), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2006. gada 6. oktobra hipotēkas līgums Nr.06-115395-PK/1, 2006. gada 6. oktobra aizdevuma līgums Nr.06-115395-PK, 2007. gada 22. maija 06.10.2006. hipotēkas līguma Nr. 06-115395-PK/1 grozījumi, 2007. gada 22. maija 06.10.2006. aizdevuma līguma Nr. 06-115395-PK grozījumi. Maksimālais nodrošinātais prasījums EUR  XXX  (LVL XXX). 3.      Izsoles sākumcena– EUR 6’000,00 (seši tūkstoši euro). 4.      Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Visa summa, ko nosolītājs nosolījis, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, nosolītājam jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu. 5.      Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks – Igors Iļjins, patur sev. 6.      Citi pārdošanas nosacījumi: 6.1.izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu; 6.2.izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;  6.3.maksāšanas līdzeklis izsolē - euro; 6.4.persona, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē; 6.5.izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas; 6.6.izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja izsolē piedalās tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu; 6.7.vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā; 6.8.izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā. Pirmās izsoles sākumcena 6000.00 EUR ,kas nav apliekama ar PVN.Izsoles solis- 600.00EUR. Izsoles sākuma datums 10.12.2019  plkst.13.00, izsoles noslēguma datums 09.01.2020 plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 30.12.2019 iemaksāt nodrošinājuma summu 600.00 EUR ZTI Anitas Kalniņas reģ. Nr.11025911956, depozīta kontā Valsts Kasē Nr.LV63TREL9199011001000, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē.Tālr uzziņām 64521195.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi