Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00022/093/2020-EIS
Izsoles sākums:
18.12.2020
Pieteikties var līdz:
07.01.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
18.01.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Riseva Vineta, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 29 500.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 295 000.00
Izsoles solis:
€ 3 000.00
Aktuālais solījums:
-

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.93 zvērināta tiesu izpildītāja Vineta Riseva, prakses vieta Rīgas iela 7, Limbaži, rīko Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Folkland timber", juridiskā adrese Indrānu iela 4, Valka, piederošā savstarpēji saistīto nekustamo īpašumu Indrānu iela 4, Valka, Valkas nov., kadastra Nr. 9401 004 0202, un Indrānu iela 6A, Valka, Valkas nov., kadastra Nr. 9401 004 0236, pirmo labprātīgo izsoli.            

Izsoles sākumcena – 295000,00 EUR. Izsoles solis – 3000,00 EUR. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 18.decembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021. gada 18.janvāris plkst.13:00. Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē līdz 2021.gada 7.janvārim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 29500,00 EUR apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā LV64TREL919910700100B, saņēmējs – zvērināta tiesu izpildītāja Vineta Riseva, reģistrācijas nr. 15087811027, Valsts Kase, kods TRELLV22, kā arī izmantojot elektronisko izsoļu vietni jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē.  

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.            

Prasītājs – EstateGuru tagatisagent OÜ, adrese Tartu mnt 2, Kesklinna linnaosa, Harju maakond, Tallina, Igaunija.             

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396. un 397.pantu, izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā. 

Atbilstoši tiesas lēmumam apstiprināti sekojoši pārdošanas nosacījumi:

1.Nekustamā īpašuma Nr.1 sastāvs: Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Folkland timber”, reģistrācijas numurs 40003083786, piederošais nekustamais īpašums Indrānu iela 4, Valka, Valkas nov., kadastra numurs 94010040202, sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 94010040202) ar kopējo platību 7075 m2 un četrām ēkām: būve (kadastra apzīmējums 94010040202001), būve (kadastra apzīmējums 94010040202002, būve (kadastra apzīmējums 94010040202003), būve (kadastra apzīmējums 94010040202004), ierakstīts Valkas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.73.

2.Nekustamā īpašuma Nr.1 apgrūtinājumi un ieķīlājumi: 2.1.Noteikts aizliegums bez ESTATEGURU TAGATISAGENT OŪ, reģistrācijas numurs Igaunijā 12766368, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2018. gada 12.jūlija hipotēkas līgums. Ieraksti: II daļas 2.iedaļa 12.1., 12.2. (300004656018). 2.2.Nostiprināta hipotēka. Kreditors: ESTATEGURU TAGATISAGENT OŪ. Summa 285000.00 EUR. Pamats: 2018. gada 12. jūlija paralēlo saistību līgums, 2018. gada 12. jūlija hipotēkas līgums. Ieraksti: IV daļas 1.,2.iedaļa 7.1., 7.2. (300004656018). 2.3.Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu: 2.3.1.Atzīme - īpašums atrodas Ziemeļvidzemes biosferas rezervāta neitrālās zonas teritorijā 7075 m2. Ieraksts: III daļas 1 .iedaļa 1.1.; 2.3.2.Atzīme - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju 450 m2. Ieraksts III daļas 1.iedaļa 1.2.; 2.3.3.Atzīme - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju 77m2. Ieraksts III daļas l.iedaļa 1.З.; 2.3.4.Atzīme - aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu 290 m2. Ieraksts III daļas l.iedaļa 1.4. 2.3.5.Pamats: 2008. gada 7.marta uzziņa Nr.l.15/2651 par nekustamo īpašumu (300003354309).

3.Nekustamā īpašuma Nr.2 sastāvs: Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Folkland timber”, reģistrācijas numurs 40003083786, piederošais nekustamais īpašums Indrānu iela 6A, Valka, Valkas novads, kadastra numurs 94010040236, sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0236 ar kopējo platību 16142 m2 un sešām nedzīvojamām ēkām: nedzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 9401 004 0236 001), nedzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 9401 004 0236 002), nedzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 9401 004 0236 003), nedzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 9401 004 0236 004), nedzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 9401 004 0236 005), nedzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 9401 004 0236 006), ierakstīts Valkas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000008253.

4.Nekustamā īpašuma Nr.2 apgrūtinājumi un ieķīlājumi: 4.1.Noteikts aizliegums bez ESTATEGURU TAGATISAGENT OÜ, reģistrācijas numurs Igaunijā 12766368, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2018. gada 12.jūlija hipotēkas līgums. Ieraksti: II daļas 2.iedaļa 8.I., 8.2. (300004656071). 4.2.Nostiprināta hipotēka. Kreditors: ESTATEGURU TAGATISAGENT OÜ, reģistrācijas numurs Igaunijā 12766368. Summa 285000.00 EUR. Pamats: 2018. gada 12. jūlija paralēlo saistību līgums, 2018. gada 12. jūlija hipotēkas līgums. Ieraksti: IV daļas 1.,2.iedaļa 4.1., 4.2. (300004656071).

5.Izsoles sākumcena - 295 000,00 EUR (divi simti deviņdesmit pieci tūkstoši eiro, 00 centi).

6.Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Visa summa, ko nosolītājs nosolījis, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34. pantā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, nosolītājam jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

7.Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev. Īpašnieks sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Folkland timber” nepatur nekādas tiesības nekustamajos īpašumos.

8.Citi pārdošanas nosacījumi: 8.1.Izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu; 8.2.Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10% apmērā no izsoles sākumcenas, kam piemērojami Civilprocesa likuma 607. panta noteikumi. 8.3.Maksāšanas līdzeklis izsolē - eiro; 8.4.Izsole notiek ar augšupejošu soli. Izsoles solis EUR 3 000,00 (trīs tūkstošo eiro, 00 centi). 8.5.Izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja izsolē piedalās tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu. 8.6.Izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likumā paredzētajā kārtībā. 8.7.Nenotikušai izsolei ir Civilprocesa likumā noteiktās sekas. 8.8.Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos, izsoles rīkotāji, dalībnieki un nosolītājs vadās pēc Civilprocesa likuma, Civillikuma, Tiesu izpildītāju likuma un citu tiesību aktu normām, kas reglamentē nekustamā īpašuma izsoles norisi.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi