Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 01.03.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00002/106/2021-EIS
Izsoles sākums:
28.01.2021
Pieteikties var līdz:
17.02.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
01.03.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Klaģe Andžela, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 500.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 25 000.00
Izsoles solis:
€ 2 000.00
Nosolītā cena:
€ 47 000.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.106 zvērināts tiesu izpildītājs Andžela Klaģe, ar prakses vietu Dobelē, Zaļajā ielā 44-1, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) rīko Rolandam Punkstiņam un Guntai Freidenfeldei piederošā nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā.

Piedzinējs: AS Swedbank, reģ.Nr.40003074764, Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048

Izsoles sākumcena- 25 000,00 EUR.

Izsoles solis- 2 000,00 EUR

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākums 28.01.2021 plkst 13.00 Izsoles noslēgums 01.03.2021 plkst. 13.00. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē līdz 17.02.2021, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas- 2500.00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Andželas Klaģes, reģ.Nr. 13036910026, depozīta kontā LV21TREL9199081002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā atrodama https://izsoles.ta.gov.lv

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi  

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi 1.       Nekustamā īpašuma sastāvs:

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra numuru 4601 005 6804, platība 2374 m², uz zemes gabala atrodas Būve (kad.apz. 46010056804001) un Būve (kad. apz. 46010056804002), adrese: Robažu iela 28, Dobele, Dobeles nov., kadastra numurs 46010056804.  

2.       Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1.  Atzīme- noteikts aizliegums bez “Swedbank” AS (iepriekš “Hansabanka”), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007. gada 13. marta hipotēkas līgums Nr.07-030046-PK/1;

2.2.  Atzīme- vērsta EUR 9030,16 piedziņa uz Ronaldam Punkstiņam piederošo ½ domājamo daļu. Piedzinējs: JULIANUS INKASSO LATVIJA, SIA;

2.3.  Atzīme- vērsta EUR 358,96 piedziņa uz Ronaldam Punkstiņam piederošo ½ domājamo daļu. Piedzinējs: Dobeles novada pašvaldība;

2.4.  Atzīme- vērsta EUR 6121,01 piedziņa uz Ronaldam Punkstiņam piederošo ½ domājamo daļu. Piedzinējs: PNB Banka, AS.

2.5.  Nostiprināta kā otrā hipotēka. Nodrošināmais prasījums : EUR 150 080,25 (LVL 105 477,00 (tajā skaitā aizdevuma summa EUR 107 200,00 (LVL 75 340,59). Procentu likme - 1) aizdevuma līguma Nr.07-030046-PK I daļas 1.sadaļā “Pamatnoteikumi” 1.6. un 1.9. punktā noteiktā procentu likme. Līgumsods – 1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 2) 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš – līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: “Swedbank” AS (iepriekš “Hansabanka”), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2007. gada 13. marta aizdevuma līgums Nr.07-030046-PK, 2007. gada 13. marta hipotēkas līgums Nr.07-030046-PK/1.

3.       Izsoles sākumcena- EUR 25 000,00 (divdesmit pieci tūkstoši euro).

4.       Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Visa summa, ko nosolītājs nosolījis, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34. panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par par nekustamā īpašuma notiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, nosolītājam jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5.       Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki – Ronalds Punkstiņš un Gunta Freidenfelde, patur sev.

6.       Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1. izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē – euro;

6.4. persona, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē;

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli – ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja izsolē piedalās tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.    

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi