Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 16.09.2021 13:05!
Sludinājuma reģ.nr:
00018/081/2021-EIS
Izsoles sākums:
17.08.2021
Pieteikties var līdz:
06.09.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
16.09.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Veinbergs Rolands, ZTI
Adrese:
Dzirnavu iela 66-24, Rīga, LV-1011
Telefons:
62006660
E-pasts:
andris.spore@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 3 440.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 34 400.00
Izsoles solis:
€ 1 500.00
Nosolītā cena:
€ 47 900.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga aizvietotājs zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vietas adrese: Dzirnavu iela 66-24, Rīga, pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu d/s Avoti Nr.169, adrese: "Avoti 169", Salaspils pagasts, Salaspils novads, kadastra numurs 8031 015 0130, kas pieder  Igoram Matvejenko un Irinai Matvejenko.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 839 kvm platībā, t.sk.: zemes vienība 8031 015 0130 (709 kvm platībā); zemes vienība 8031 015 0131 (130 kvm platībā),  dārza mājas (kadastra apzīmējums 8031 015 0130 003), palīgēkas (kadastra apzīmējums 8031 015 0130 004) un būves pamatiem (kadastra apzīmējums 8031 015 0130 005).

Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena: 34 400,00 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši četri simti euro un 00 euro centi).

Izsoles solis: 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro un 00 euro centi).

Izsoles sākuma datums un laiks: 2021.gada 17.augusts, plkst.13:00.

Izsoles noslēguma datums un laiks: 2021.gada 16.septembris, plkst.13:00.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 06.septembrim jāieskaita Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināta tiesu Rolanda Veinberga, reģistrācijas Nr.LV14027012712, depozīta kontā Nr.LV32TREL9199064001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, 10%, t.i., 3440,00 EUR, no nekustamā īpašuma novērtējuma un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt 25415980.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi