Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00010/089/2020-EIS
Izsoles sākums:
23.04.2020
Pieteikties var līdz:
13.05.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
25.05.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Voronova Dita, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 540.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 5 400.00
Izsoles solis:
€ 270.00
Nosolītā cena:
€ 12 960.00

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas 89.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova, prakses vieta Pļavas iela 5, 2. stāvs, Cēsis, LV – 4101, pirmajā izsolē pārdod Marutai Kleinei piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli ar kopējo platību 42,7 m2 un piederošās 427/12133 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kad.apz.70010010616004), kas atrodas Vestienas ielā 18-10, Madonā, Madonas novadā, kadastra Nr. 7001 900 0215. Piedzinējs: PlusPlus Baltic OU, Tartu mnt 83, Tallin, 10151, Igaunija. Nekustamā īpašuma novērtējums – EUR 5400,00. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsole sākas no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, tas ir, EUR 5400,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 270,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2020. gada 23. aprīlis un noslēguma datums un laiks ir 2020. gada 25. maijs, plkst.13:00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2020. gada 13. maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt to dalībai izsolē un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas, reģ. Nr.09108412260 depozīta kontā Nr. LV66TREL9199106001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods: TRELLV22, EUR 540,00 nodrošinājuma summu, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālrunis uzziņām 64174884.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi