Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00031/107/2020-EIS
Izsoles sākums:
08.07.2020
Pieteikties var līdz:
28.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
07.08.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Slivjuka Rudīte, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 300.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 13 000.00
Izsoles solis:
€ 650.00
Aktuālais solījums:
-

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 107. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Rudīte Slivjuka, prakses vieta  Atmodas iela 19-255, Jelgavā, rīko SIA "P.P.", juridiskā adrese Uzvaras iela 6a, Jelgavā, piederošajam nekustamajam īpašumam – "Cepļi", Cenu pag., Ozolnieku nov., kadastra Nr. 5444 007 0293, pirmo labprātīgo izsoli. Piedzinējs un hipotekārais kreditors – AS Swedbank, Balasta dambis 15, Rīga.

Izsoles sākums - 2020. gada 8. jūlijā. Izsoles noslēgums - 2020. gada 7. augustā plkst.13.00. Izsoles solis - EUR 650,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Nekustamā īpašuma pārdošanas nosacījumi:

1.Nekustamā īpašuma sastāvs: Zemes gabals ar kopējo platību 1.978 ha. JELGAVAS TIESAS ZEMESGRĀMATU NODAĻA Cenu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000199010 Kadastra numurs: 5444 007 0293 Adrese: „Cepļi”, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības „HANSABANKA””, nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 24.08.2006. hipotēkas līgums Nr.06-094993-IN/1.

2.2. Atzīme - vērsta 14588,20 EUR piedziņa par labu valstij. Pamats: 03.02.2016. zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Celhertes nostiprinājuma lūgums, 12.03.2014. Valsts ieņēmumu dienesta lēmums Nr.4.1.2-4/20218.

2.3. Aizlieguma atzīme - apturēta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "P.P.", reģistrācijas numurs 43603004902, saimnieciskā darbība. Prasītājs: Valsts ieņēmumu dienests, reģistrācijas kods 90000069281. Pamats: 2016.gada 28.novembra Valsts ieņēmumu dienesta lēmums Nr.30.1-8.59.2/96811.

2.4. Atzīme - autoceļa Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža nobrauktuves aizsargjosla - 0.949 ha.

2.5. Atzīme - autoceļa Jelgava-Iecava aizsargjosla – 1.038ha.

2.6. Atzīme - apakšzemes kabeļu sakaru līnijas aizsargjosla - 0.096 ha.

2.7. Atzīme - apakšzemes kabeļu sakaru līnijas aizsargjosla - 0.093 ha.

2.8. Atzīme - apakšzemes kabeļu sakaru līnijas aizsargjosla - 0.042 ha.

2.9. Atzīme - elektrisko tīklu 110kV gaisvadu līnijas aizsargjosla - 0.086 ha.

2.10. Atzīme - elektrisko tīklu 20kV gaisvadu līnijas aizsargjosla – 0.128ha.

2.11. Atzīme - gāzes vada aizsargjosla - 0.183 ha.

2.12. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa LVL 110000,07. Procentu likme: 6% gadā; nokavējuma procenti - 0,16% dienā. Līgumsods: par aizdevuma procentu samaksas nokavējumu - 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; LVL 5500,14. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 24.08.2006. aizdevuma līgums Nr.06-094993-IN, 24.08.2006. hipotēkas līgums Nr.06-094993-IN/1. Ieraksts grozīts: Nodrošinātais prasījums Ls 154000,00, tajā skaitā aizdevuma summa Ls 110000,00 (aizdevums samazināts par Ls 00,07). Procentu likme un līgumsods: saskaņā ar 24.08.2006. aizdevuma līguma Nr.06-094993-IN grozījumiem (07.10.2009.). Pamats: 2009.gada 7.oktobra grozījumi 24.08.2006. aizdevuma līgumā Nr.06-094993-IN, 2009.gada 7.oktobra grozījumi 24.08.2006. hipotēkas līgumā Nr.06-094993-IN/1.  Hipotēkas maksimālais apmērs EUR 219.122,26.

2.13. Nostiprināta hipotēka par labu valstij. Kreditors: Valsts ieņēmumu dienests, reģistrācijas kods 90000069281. Pamats: 08.02.2011. Valsts ieņēmuma dienesta lēmums Nr.8.20.4-27/82, 12.03.2014. Valsts ieņēmuma dienesta lēmums Nr.4.1.2-4/20218. Hipotēkas maksimālais apmērs EUR 16.094,29.

3. Izsoles sākumcena -  EUR 13.000,00.    

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. ,,Swedbank” AS saskaņā ar Civilprocesa likuma 398.panta 5) punktu ir tiesības nepieņemt nosolīto augstāko cenu par to paziņojot tiesu izpildītājam 5 darba dienu laikā no izsoles noslēguma. Gadījumā, ja ,,Swedbank” AS noteiktajā termiņā nav paziņojusi par nosolītās augstākās cenas nepieņemšanu, atzīstams, ka tā klusējot piekritusi šai cenai.

4.2. Visa summa, ko nosolītājs nosolījis, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, nosolītājam jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

5.1. nekustamā īpašuma īpašnieks SIA ,,P.P.’’, reģ.Nr. 43603004902, nepatur sev nekādas tiesības.

6. Citi pārdošanas noteikumi.

6.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole notiek elektroniski ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - eiro;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājuma norādītā izsoles sākuma datuma, jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē;

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu un ne vairāk par desmit procentiem no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja izsolei ir autorizējies tikai viens izsoles dalībnieks, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

6.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 4.punktā noteiktos maksājumus minētajā punktā noteiktajā kārtībā tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

6.10.Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

7. Kreditoru prasījumi tiks apmierināti Civilprocesa likuma 75. nodaļā noteiktajā kārtībā.  

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2020. gada 28. jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 1300,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas reģ.Nr.LV05046610019 depozīta kontā – VALSTS KASE, konta Nr.LV78TREL9199098001000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē.  

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 369. un 397.pantu, izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar to zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi