Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00014/099/2019-EIS
Izsoles sākums:
16.10.2019
Pieteikties var līdz:
05.11.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
15.11.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kavīte Līga, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 120.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 200.00
Izsoles solis:
€ 60.00
Nosolītā cena:
€ 1 260.00

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.99 zvērināta tiesu izpildītāja Līga Kavīte, prakses vieta Zvaigžņu iela 1, Valmiera, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē pārdod Guntaram Rubenim piederošo 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma “Zarvālapses”, Blomes pagastā, Smiltenes novadā, ar kadastra numuru 9446 503 0001. Viss nekustamais īpašums sastāv no būves (kadastra apzīmējums 94460030207001), ar kopējo platību 531,3 m2. Būve saistīta ar zemes gabalu (zemes vienības kadastra apzīmējums 94460030207), kas pieder citai personai.

Piedzinējs: SIA “B2KAPITAL”, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 41-10, Rīga.

1/2 domājamās daļas no nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena 1200,00 EUR.

Izsoles solis 60,00 EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums: 2019.gada 16.oktobrī.

Izsoles noslēguma datums: 2019.gada 15.novembrī plkst.13:00.  

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 5.novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (120,00 EUR), zvērinātas tiesu izpildītājas Līgas Kavītes, reģ.Nr.30048611351, depozīta kontā Nr.LV56TREL919911400100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi