Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 19.10.2020 13:09!
Sludinājuma reģ.nr:
00077/086/2020-EIS
Izsoles sākums:
17.09.2020
Pieteikties var līdz:
07.10.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
19.10.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Šusts Ainārs, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 7 380.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 73 800.00
Izsoles solis:
€ 2 000.00
Nosolītā cena:
€ 147 800.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vietā Rīga, Skolas iela 9-12, pārdod SIA HERMAŅA BRAUNA FONDS, adrese: Jēkaba iela 26/28-18, Rīga, piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Jēkaba iela 26/28-18, Rīga, kadastra numurs 0100 919 6151.

Izsole tiek rīkota SIA “Grand Credit”, adrese: Bīskapa gāte 2, Rīga, labā.

1.      Nekustamā īpašuma sastāvs: Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 23508 - 18 Kadastra numurs: 01009196151,  Jēkaba iela 26/28 - 18, Rīga: Dzīvokļa īpašums Nr. 18 (platība 119 kvm) un 11900/474450 kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala. Funkcionāli saistītas palīgēkas: pagrabi lit.Nr.007; Nr.008; Nr.009 (turpmāk – Nekustamais īpašums).

2.      Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi II daļas 2.iedaļas: 26.1. Noteikts aizliegums bez Grand Credit, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģistrācijas numurs 50003952521, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. 26.2. Pamats: 2018.gada 15.novembra hipotēkas līgums Nr.18-09/8095-J/D/2, 2018.gada 21.decembra papildus vienošanās Nr.1 pie 2018.gada 15.novembra hipotēkas līguma Nr.1809/8095-J/D/2 28.1. Atzīme - vērsta 561.47 EUR piedziņa. Piedzinējs: EKL/LS, SIA, reģistrācijas numurs 40003242756. 28.2. Pamats: Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 5.jūnija izpildu raksts lietā Nr.3-12/0147-19/14, zvērināta tiesu izpildītāja Andreja Glumova 2019.gada 2.jūlija nostiprinājuma lūgums Nr.03263/052/2019-NOS. IV daļas 1., 2.iedaļas: 5.1. Nostiprināta hipotēka. Kreditors: Grand Credit, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģistrācijas numurs 50003952521. Nodrošinājuma summa 280000.00 EUR. 5.2. Pamats: 2018.gada 18.septembra aizdevuma līgums Nr.18-09/8095J/D/1, 2018.gada 21.decembra papildus vienošanās Nr.1 pie 2018.gada 18.septembra aizdevuma līguma Nr.18-09/8095-J/D/1, 2018.gada 15.novembra hipotēkas līgums Nr.18-09/8095-J/D/2, 2018.gada 21.decembra papildus vienošanās Nr.1 pie 2018.gada 15.novembra hipotēkas līguma Nr.18-09/8095-J/D/2. III daļas 1.iedaļa  Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu 1.1. Atzīme: dzīvokļa īpašuma kopējā lietošana aprobežota ar inženiertehniskajām komunikācijām.

3.      Izsoles sākumcena – 73800.00 EUR.

4.      Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma (turpmāk – CPL) 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī CPL 615.panta ceturtās daļas 2.punktā noteiktā valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajā aktā noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5.        Nekustamā īpašuma īpašnieks HERMAŅA BRAUNA FONDS SIA, reģistrācijas numurs 40003377814, nepatur izsolāmajā nekustamā īpašumā sev nekādas tiesības.

6.      Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja: 6.1.  izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks; 6.2.  neviens no dalībniekiem, kas autorizēti izsolei, nepārsola sākumcenu; 6.3.  nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (CPL 611.panta otrā daļa); 6.4.  izsoles norises laikā vai 24 stundu laikā pēc izsoles noslēguma saņemts elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu.

7.      Nenotikušās izsoles sekas: 7.1.  Ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.1. un 6.2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to visiem kreditoriem un parādnieka līdzīpašniekiem, uzaicinot viņus paturēt nekustamo īpašumu sev par nenotikušās izsoles sākumcenu. Katram kreditoram un parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. 7.2.  Ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.3.punktā paredzētā iemesla dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to pēdējam pārsolītajam solītājam, uzaicinot viņu paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu. Pēdējam pārsolītajam solītājam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja pēdējais pārsolītais solītājs nav likumā noteiktajā termiņā paziņojis par nekustamā īpašuma paturēšanu vai atteicies paturēt nekustamo īpašumu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot par nekustamā īpašuma paturēšanu sev par rīkotās izsoles sākumcenu. 7.3.  Ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.4.punktā paredzētā iemesla dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina atkārtotu izsoli. 7.4.  Ja vairākas personas vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. 7.5.  Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā: 7.5.1.      CPL 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda; 7.5.2.      valsts un kancelejas nodevu, kāda normatīvajā aktā noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā; 7.5.3.      šo noteikumu 7.1., 7.2. vai 7.4.punktā norādīto summu; 7.5.4.      pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (CPL 631.panta trešā daļa) un ņemot vērā CPL 612.panta noteikumus. 7.6.  Pēc šo noteikumu 7.5.punktā minētās summas samaksas tiesu izpildītājs elektroniski iesniedz rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļā, kuras darbības teritorijā atrodas nekustamais īpašums, pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz nosolītāja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un par zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (CPL 613.pants) un lūdz nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā. 7.7.  Ja neviens nav pieteicies paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama otrā izsole atbilstoši šādiem nosacījumiem: 7.7.1.      otro izsoli izziņo un rīko, ievērojot pirmās izsoles noteikumus. Tomēr nekustamā īpašuma solīšana sākas no summas, kas atbilst 75 procentiem no sākumcenas pirmajā izsolē; 7.7.2.      ja otrā izsole nav notikusi un neviens nav vēlējies paturēt nekustamo īpašumu sev, nekustamais īpašums paliek iepriekšējā īpašnieka īpašumā un piedziņas atzīme zemesgrāmatā dzēšama.

Nekustamā īpašuma pārdošanas veids – labprātīga pārdošana izsolē tiesas ceļā.

Nekustamā īpašuma pirmās izsoles sākuma datums - 2020.gada 17.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 19.oktobris, plkst.13:00. Izsoles solis – 2000,00 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 7.oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10 % apmērā no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas - 7380,00 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģ.Nr.LV06097511242, depozīta kontā Nr.LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. 

Tālrunis uzziņām 67693733.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi