Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00001/082/2020-EIS
Izsoles sākums:
25.02.2020
Pieteikties var līdz:
16.03.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
26.03.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Broka Iluta, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 10 160.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 101 600.00
Izsoles solis:
€ 1 500.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Iluta Broka, prakses vieta Dzirnavu iela 87-407, Rīga, pirmajā izsolē pārdod Jevgenijusam Podorogam un Alinai Burunei piederošo (katram attiecīgi ½ domājamā daļa) nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8011 001 0125, ar kopējo platību 0,1208 ha, uz kura atrodas dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 8011 001 0125 001), kas atrodas Apogu ielā 3, Salaspils, Salaspils nov., reģistrēts Salaspils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000106587. Piedzinējs: Alina Burune. Hipotekārais kreditors: AS Luminor Bank. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas novērtējums un izsoles sākumcena –  EUR 101600. Izsoles solis EUR 1500. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums 25.02.2020. plkst.13:00, izsoles noslēguma datums 26.03.2020. plkst.13:00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 16.03.2020. jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.82 zvērinātas tiesu izpildītājas Ilutas Brokas, depozīta kontā: Valsts kase, konta Nr.LV40TREL9199091001000, TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 10160 un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi