Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00031/062/2020-EIS
Izsoles sākums:
18.12.2020
Pieteikties var līdz:
07.01.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
18.01.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Eistere Evita, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 70.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 700.00
Izsoles solis:
€ 35.00
Aktuālais solījums:
€ 875.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.62 zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere, ar prakses vietu Baznīcas ielā 39-6, Rīgā, pirmajā izsolē pārdod Edvīnam Antonam piederošo nekustamo īpašumu - kopīpašuma 5/8 domājamās daļas no zemes gabala 7903 kvm platībā, kas atrodas Buļļuciems 2331, Jūrmala, kadastra numurs 1300 002 2331, reģistrēts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000431743.

Piedzinējs: Aivars Abrazons.

Nekustamā īpašuma novērtējums - pirmās izsoles sākumcena: 700,00 EUR (septiņi simti euro, 00 centi). Izsoles solis: 35,00 EUR (trīdesmit pieci euro, 00 centi). Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums: 2020.gada 18.decembris plkst.13:00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2021.gada 18.janvāris, plkst.13:00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 7.janvārim, zvērinātas tiesu izpildītājas Evitas Eisteres reģ. Nr.06018611916, depozīta kontā: Valsts Kase, konta Nr.LV41TREL919911500100B, TRELLV22, jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 70,00 EUR (septiņdesmit euro, 00 centi) apmērā un izmantojot elektronisko izsoļu vietni jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai autorizēt dalību izsolē.Tālr. uzziņām 67687081.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi