Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 19.10.2020 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00029/034/2020-EIS
Izsoles sākums:
18.09.2020
Pieteikties var līdz:
08.10.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
19.10.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Balasanjana Elīna , ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 24 800.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 248 000.00
Izsoles solis:
€ 3 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 34 zvērināta tiesu izpildītāja Elīna Balasanjana, prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 88-II, LV-1001, rīko pirmo labprātīgo izsoli Uldim Federam piederošajam nekustamajam īpašumam – 1/3 daļa no nekustamā īpašuma Jūras iela 28, Jūrmala, kadastra Nr. 1300 009 2601. Piedzinējs – AS "West Kredit", Reģ.Nr. 40003270389, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 28A, Rīga, LV-1011.

Nekustamā īpašuma pārdošanas nosacījumi: 1.     Pārdodamais nekustamais īpašums: 1.1.  Īpašuma adrese: Jūras iela 28, Jūrmala. 1.2.  Īpašuma sastāvs: 1/3 domājamā daļa no zemesgabala 2624 m2 platībā un uz zemesgabala esošām dzīvojamām mājām ar kadastra apzīmējumiem: 1)1300 009 2601 001; 2)1300 009 2601 002; 3)1300 009 2601 003; 4) 1300 009 2601 004. Saskaņā ar noteikto kopīpašnieku nekustamā īpašuma lietošanas kārtību Ulda Federa lietošanā pāriet celtne 003, 004 un zemes gabals, kas plānā apzīmēts ar burtu “C”. 1.3.  Kadastra numurs: 1300 009 2601 1.4.  Zemesgrāmata: Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.294 2.     Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi: 2.1.  Apgrūtinājumi: Atzīme - noteikts aizliegums Uldim Federam bez West Kredit, AS, reģistrācijas numurs 40003270389, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2018.gada 09.aprīļa ķīlas (hipotēkas) līgums Nr.180904/1DS. 2.2.  Ieķīlājumi: Nostiprināta hipotēka uz domājamo daļu (t.sk. Aizdevuma summa EUR 161 118,09 un Nodrošinājuma summa EUR 322236.18. Kreditors: West Kredit, AS, reģistrācijas numurs 40003270389. Pamats: 2018.gada 9.aprīļa aizdevuma (kredīta) līgums Nr.180904/1DS, 2018.gada 9.aprīļa ķīlas (hipotēkas) līgums Nr.180904//1DS. 3.     Izsoles sākumcena - EUR 248 000,00 (divi simti četrdesmit astoņi tūkstoši euro 00 centi). 4.     Nosolītās augstākās cenas un citu maksājumu samaksas veids un kārtība: Samaksas veids: nosolītā augstākā cena un CPL likuma 611.panta otrajā daļā citus paredzētos maksājumus nosolītajam jāmaksā naudā (euro) viena mēneša laikā pēc izsoles. Samaksas kārtība: nosolīto augstāko cenu un CPL likuma 611.panta otrajā daļā citus paredzētos maksājumus iemaksā izsoles sludinājumā norādītajā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā. 5.     Nekustamā īpašuma īpašnieks Uldis Feders nepatur sev nekādas tiesības nekustamajā īpašumā. 6.     Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja: 6.1.  Izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks; 6.2.  neviens no dalībniekiem, kas autorizēts izsolei, nepārsola sākumcenu; 6.3.  nosolītājs noteiktajā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (Civilprocesa likuma 611.panta otrā daļa). 7.     Citi pārdošanas noteikumi: 7.1.  Izsoles izziņošana notiek saskaņā ar CPL. 7.2.  Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. 7.3.  Pircējs var izmantot CPL 612.pantā noteiktās tiesības. 7.4.  Izsoles akta apstiprināšana notiek CPL 613.pantā paredzētajā kārtībā. 7.5.  Nenotikušai izsolei ir CPL 614. un 615.pantā noteiktās sekas.     

Izsoles solis - 3000 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsole sāksies 18.09.2020. un noslēgsies 19.10.2020. plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 08.10.2020., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (24800 EUR) zvērinātas tiesu izpildītājas Elīnas Balasanjanas, pers. kods 171286-11056, depozīta kontā Nr. LV49TREL919910800100B, Valsts kasē, kods TRELLV22. Tālr. uzziņām 67704931, 22400703.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi