Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00033/062/2020-EIS
Izsoles sākums:
18.12.2020
Pieteikties var līdz:
07.01.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
18.01.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Eistere Evita, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 30.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 300.00
Izsoles solis:
€ 15.00
Aktuālais solījums:
€ 435.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.62 zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere, ar prakses vietu Baznīcas ielā 39-6, Rīgā, pirmajā izsolē pārdod Edvīnam Antonam piederošo nekustamo īpašumu - kopīpašuma 5/8 domājamās daļas no zemes gabala 3912 kvm platībā, kas atrodas Buļļuciems 2332, Jūrmala, kadastra numurs 1300 002 2332, reģistrēts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000429511.

Piedzinējs: Aivars Abrazons.

Nekustamā īpašuma novērtējums - pirmās izsoles sākumcena: 300,00 EUR (trīs simti euro, 00 centi). Izsoles solis: 15,00 EUR (piecpadsmit euro, 00 centi). Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums: 2020.gada 18.decembris, plkst 13:00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2021.gada 18.janvāris, plkst.13:00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 7.janvārim, zvērinātas tiesu izpildītājas Evitas Eisteres reģ. Nr.06018611916, depozīta kontā: Valsts Kase, konta Nr.LV41TREL919911500100B, TRELLV22, jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 30,00 EUR (trīsdesmit euro, 00 centi) apmērā un izmantojot elektronisko izsoļu vietni jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai autorizēt dalību izsolē. Tālr. uzziņām 67687081.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi