Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00003/114/2020-EIS
Izsoles sākums:
17.01.2020
Pieteikties var līdz:
06.02.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
17.02.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Bērziņa Pārsla, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 100.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 000.00
Izsoles solis:
€ 50.00
Nosolītā cena:
€ 1 850.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 114 zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa reģ. Nr.LV06117511080, prakses vieta Tukums, Pils iela 14, rīko Renāra Viša piederošā nekustamā īpašuma (1/4 domājamā daļa) pirmo izsoli. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 5601 002 0406  sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 5601 002 0406 un kopējo platību 660 m2, būves – dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 5601 002 0406 001 un kopējo platību 74,0 m2, būves – šķūnis ar kadastra apzīmējumu 5601 002 0406 002 un kopējo platību 13,0 m2, būves – garāža ar kadastra apzīmējumu 5601 002 0406 003 un kopējo platību 16,0 m2, būves – šķūnis ar kadastra apzīmējumu 5601 002 0406 004 un kopējo platību 19,0 m2. Nekustamais īpašums atrodas Jēkabpils pilsētā, Brīvības ielā 97. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 1000,00, sākumcena EUR 1000,00, Izsoles solis EUR 50,00. Piedzinējs- SIA „Intrum Latvia”, Duntes iela 3, Rīga. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 6.februārim (izsoles 20.dienas datums), izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – (100,00 EUR, kurai jābūt depozīta kontā), zvērināta tiesu izpildītāja (Pārsla Bērziņa), reģ. Nr. (06117511080), depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.” Izsoles sākuma datums - 2020.gada 17.janvāris pulksten 13:00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 17.februāris plkst.13:00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi