Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 16.09.2021 13:20!
Sludinājuma reģ.nr:
00011/112/2021-EIS
Izsoles sākums:
17.08.2021
Pieteikties var līdz:
06.09.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
16.09.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Kaļiņina Jekaterina, ZTI
Adrese:
Brīvības iela 113, Jēkabpils, LV-5201
Telefons:
65233066
E-pasts:
jekaterina.kalinina@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 100.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 8 250.00
Izsoles solis:
€ 200.00
Nosolītā cena:
€ 11 850.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.112 zvērināta tiesu izpildītāja Jekaterina Kaļiņina, ar prakses vietu Brīvības ielā  113, Jēkabpilī, pārdod  otrajā izsolē nekustamo īpašumu "Saulstari", Vandāni, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, kadastra nr. 5652 005 0146. Reģistrēts Zemgales rajona tiesas Dignājas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000310383. Nekustamā īpašuma sastāvs: 3 (trīs) zemes gabali 1,67 ha kopplatība, zeme izmantojamā lauksaimniecībā, tiek apsaimniekota. Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 5652 005 0146 atrodas dzīvojamā māja, 98,7 kv.m., ekspluatācijas uzsākšanas gads -1981. un četras nedzīvojamās ēkas. Nekustamais  īpašums atrodas Vandānu ciematā dzīvojamo māju rajona un ciemata nomalē. Vandāni atrodas Daugavas upes krastā.  Īpašnieks: Dainis Vuškāns.Piedzinējs: 1) Santa Malnača; 2)Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, juridiskā adrese Pulkveža Brieža 15, Rīga, LV-1010,; 3)ZS Cielava, juridiskā adrese "Cielavas", Zasas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5239; 4)AS Baltijas Apdrošināšanas Nams, juridiskā adrese Antonijas iela 23, Rīga, LV-1010 5)  LR Valsts policija, juridiskā adrese Čiekurkalna 1.līnija 1, K-4, Rīga, LV-1026.  Pārdodamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir 11 000,00 EUR. Izsoles sākumcena 8250,00 EUR. Izsoles solis 200,00,00 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.  Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 06.09.2021., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu  1 100,00 EUR apmērā,  kas sastāda 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma (11 000,00 EUR), Zvērināta tiesu izpildītāja Jekaterinas Kaļiņinas, reģ. Nr. 09065311151, depozītu kontā  LV 49TREL9199085001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī  norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākums 17.08.2021.  Izsoles beigas 16.09.2021. plkst.13.00. Informācija pa tālr. 652 33066, 29576670 Zvērināta tiesu izpildītāja J.Kaļiņina.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi