Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00002/062/2020-EIS
Izsoles sākums:
17.01.2020
Pieteikties var līdz:
06.02.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
17.02.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Eistere Evita, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 5 400.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 40 500.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.62 zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere, ar prakses vietu Baznīcas ielā 39-6, Rīgā, otrajā izsolē pārdod Anatolijam Vanagam piederošo nekustamo īpašumu - zemes gabalu 0,1195 ha platībā, uz kura atrodas dzīvojamās mājas jaunbūve, kas atrodas Plānupes ielā 3A, Inčukalnā, Inčukalna pag., Inčukalna nov., kadastra numurs 8064 006 1020, reģistrēts Inčukalna pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000265846, un zemesgrāmatas nodalījumā un valsts zemes dienestā nereģistrētu uz zemes gabala esošu būvi.

Piedzinējs: SIA Intrum Latvia, adrese: Duntes ielā 3, Rīga, LV-1013.

Nekustamā īpašuma novērtējums - 54 000,00 EUR (piecdesmit četri tūkstoši euro, 00 centi)Otrās izsoles sākumcena - 40 500,00 EUR (četrdesmit tūkstoši pieci simti euro, 00 centi)Izsoles solis: 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro, 00 centi). Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums: 2020.gada 17.janvāris plkst.13:00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2020.gada 17.februāris, plkst.13:00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 6.februārim, zvērinātas tiesu izpildītājas Evitas Eisteres reģ. Nr.06018611916, depozīta kontā: Valsts Kase, konta Nr.LV41TREL919911500100B, TRELLV22, jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 5400,00 EUR (pieci tūkstoši četri simti euro, 00 centi) apmērā un izmantojot elektronisko izsoļu vietni jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai autorizēt dalību izsolē.

Tālr. uzziņām 67687081.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi