Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00020/046/2021-EIS
Izsoles sākums:
24.08.2021
Pieteikties var līdz:
13.09.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
23.09.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Tunnis Jānis, ZTI
Adrese:
Tērbatas iela 53-8, Rīga, LV-1011
Telefons:
67294607, 67342121
E-pasts:
janis.tunnis@lzti.lv

Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 3 400.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 25 500.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Aktuālais solījums:
€ 27 000.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 46.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Tunnis, prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8, otrajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā pārdod Andim Klucim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Jēzusbaznīcas ielā 14-6A, Rīgā. Izsole tiek rīkota likvidējamās AS „ABLV Bank”, reģ.nr.50003149401, Rīgā, Skanstes iela 7/1, labā.

Nekustamā īpašuma pārdošanas nosacījumi.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs. Andim Klucim piederošs un par labu likvidējamai AS “ABLV Bank” ieķīlāts dzīvoklis Nr.6A (bijušais 6) ar kopējo platību 71,98 kv.m., kas atrodas Jēzusbaznīcas ielā 14, Rīgā, kas ar kadastra Nr.0100 341 0045 reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi.

2.1. 13.11.2006. dzīvoklim reģistrēta informācija par ķīlas tiesību (hipotēku) Nr.22042, pamatojoties uz AS “Aizkraukles banka” (pēc nosaukuma maiņas – likvidējamā AS “ABLV Bank'') 10.11.2006. ķīlas līgumu Nr.23582/01. 2.2. 24.01.2020. dzīvoklim reģistrēts atsavināšanas aizliegums, pamatojoties uz zvērināta tiesu izpildītāja Māriņa Eglīša 20.01.2020. pieprasījumu Nr.539/053/2020-NOS.

3. Izsoles sākumcena: 34000,00 EUR.

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: pircējam (izsoles uzvarētājam) viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, ar pārskaitījumu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu, jāsamaksā: 1) visa summa, ko viņš nosolījis; 2) Civilprocesa likuma 34. panta pirmās daļas 15. punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda; 3) valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: nav šādu tiesību.

6. Citi pārdošanas noteikumi:

6.1. izsoles izziņošana un turpmākā norise notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu un šiem nosacījumiem;

6.2. izsole notiek elektroniski un ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē – euro;

6.4. pretendents, kurš vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozītu kontā nodrošinājumu 3400,00 EUR apmērā, kas veido 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma, un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē;

6.5. izsoles solis - nosaka tiesu izpildītājs, saskaņā ar Civilprocesa likuma 606. panta sesto daļu;

6.6. izsole atzīstama par nenotikušu, ja:

6.6.1. izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks;

6.6.2. neviens no dalībniekiem, kas autorizēti izsolei, nepārsola sākumcenu;

6.6.3. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (Civilprocesa likuma 611. panta otrā daļa);

6.6.4. izsoles norises laikā, izņemot Civilprocesa likuma 608. panta ceturtajā daļā minēto gadījumu, vai 24 stundu laikā pēc izsoles noslēguma saņemts elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu.

6.7. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē.

6.8. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē vai apgrūtina nekustamo īpašumu ar saistībām, ir jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396. un 397.pantu izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar ko zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums. 

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 616.panta pirmo daļu otrās izsoles sākumcena ir 25500,00 EUR. 

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 606.panta sesto daļu tiek noteikts izsoles solis: 500,00 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 13.09.2021., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājuma summu 3400,00 EUR ZTI Jāņa Tuņņa, reģ.kods 11057612950, depozīta kontā Nr. LV74TREL9199036001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsole sāksies 24.08.2021. pulksten 13:00 un noslēgsies 23.09.2021. plksten 13:00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi