Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 23.11.2020 13:08!
Sludinājuma reģ.nr:
00016/091/2020-EIS
Izsoles sākums:
22.10.2020
Pieteikties var līdz:
11.11.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
23.11.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Baltā Valija, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 34.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 340.00
Izsoles solis:
€ 34.00
Nosolītā cena:
€ 612.00

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.91 zvērināta tiesu izpildītāja Valija Baltā, prakses vieta Gulbenē, Rīgas ielā 28, pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu – "Doktorāts" - 2, Velēna, Lizuma pagasts, Gulbenes novads. Lizuma pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000002647882, kadastra numurs 5072 900 0228. Nekustamais īpašums pieder – Iritai Jeskevičai.  Piedzinējs – Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, reģistrācijas Nr.90001870675. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr.2 un kopīpašuma domājamās 279/2550 daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes kadastra numurs 5072 003 0177 un palīgēkām. Nekustamā īpašuma platība 27,9 m2 Nekustamā īpašuma novērtējums – 340,00 EUR. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Pirmās izsoles sākumcena – 340,00 EUR. Izsoles solis – 34,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 11.novembrim jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Valijas Baltās, reģistrācijas Nr. 06026012569, depozīta kontā Nr. LV70TREL9199071001000, Valsts kasē, kods TRELLV22 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma – 34,00 EUR, maksājuma mērķi norādot izpildu lietas Nr. 01006/091/2018, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tā dalību izsolē. Izsoles sākums 2020. gada.22. oktobris plkst.13:00. Izsoles noslēgums – 2020. gada 23. novembris plkst.13:00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi