Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 17.01.2022 13:09!
Sludinājuma reģ.nr:
00043/081/2021-EIS
Izsoles sākums:
16.12.2021
Pieteikties var līdz:
05.01.2022 23:59
Izsoles noslēgums:
17.01.2022 13:00

Izsoles rīkotājs:
Veinbergs Rolands, ZTI
Adrese:
Dzirnavu iela 66-24, Rīga, LV-1011
Telefons:
62006660
E-pasts:
andris.spore@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 4 160.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 41 600.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 50 600.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga aizvietotājs zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, ar prakses vietu: Dzirnavu iela 66-24, Rīga, pārdod labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Jūlijai Patrīcijai Sultanovai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Stirnu ielā 49B-25, Rīgā, kadastra numurs 0100 916 7756, kas ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.10000006332425.

Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek AS “West Kredit”, Krišjāņa Barona ielā 28A, Rīga, LV-1011, labā.

Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Nekustamā īpašuma pārdošanas nosacījumi: 

1. Pārdodamais nekustamais īpašums: Īpašuma adrese         -   

Stirnu iela 49B - 25, Rīga. Īpašuma sastāvs: Dzīvokļa īpašums Nr.25; 59.82 kvm, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 22/1000 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas. Zemesgrāmata 0100 916 7756.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi: Apgrūtinājumi           

[1] Atzīme – Noteikts aizliegums bez “West Kredit”, AS, reģistrācijas numurs 40003270389, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2017.gada 05.aprīļa ķīlas (hipotēkas) līgums Nr.170504/1S.

[2] Atzīme – vērsta 943,18 EUR piedziņa. Piedzinējs: CREDITREFORM LATVIJA SIA, reģistrācijas numurs 40003255604. Pamats: Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2020.gada 7.janvāra lēmums lietā Nr.3-12/00875-20/58, zvērināta tiesu izpildītāja Oskara Muižnieka 2020.gada 14.februāra nostiprinājuma lūgums Nr.01969/071/2020-NOS.

Ieķīlājumi         

Nostiprināta hipotēka (t.sk. aizdevuma summa EUR 28756,00). Nodrošinājuma summa EUR 57512,00. Kreditors: „West Kredit” AS, reģistrācijas numurs 40003270389. Pamats: 2017.gada 05.aprīļa ķīlas (hipotēkas) līgums Nr.170504/1S, 2017.gada 05.aprīļa aizdevuma (kredīta) līgums Nr.170504/1S, 2017.gada 22.septembra vienošanās protokols Nr.P1 un pie 2017.gada 5.aprīļa aizdevuma līguma Nr.170404/1S un 2017.gada 5.aprīļa ķīlas līguma Nr.170504/1S.

3. Izsoles sākumcena: Izsoles sākumcena 41 600.00 (četrdesmit viens tūkstotis seši simti eiro 00 centi).

4. Nosolītās augstākās cenas un citu maksājumu samaksas veids un kārtība:

Nosolītā augstākā cena un CPL likuma 611.panta otrajā daļā citus paredzētos maksājumus nosolītajam jāmaksā naudā (eiro) viena mēneša laikā pēc izsoles.

Samaksas kārtība     

Nosolīto augstāko cenu un CPL likuma 611.panta otrajā daļā citus paredzētos maksājumus iemaksā izsoles sludinājumā norādītajā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā.  

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:Īpašnieks Jūlija Patrīcija Sultanova nepatur sev nekādas tiesības nekustamajā īpašumā.  

6. Nenotikusi izsole: Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

1. Izsolei nav autorizēts neviens izsoles darbinieks.

2. Ja neviens no dalībniekiem, kas autorizēts izsolei, nepārsola sākumcenu.

3. Nosolītājs noteiktajā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (Civilprocesa likuma 611.panta otrā daļa).  

7. Citi pārdošanas noteikumi:

Noteikumi         

1. Izsoles izziņošana notiek saskaņā ar CPL.

2. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē.                                    

3. Pircējs var izmantot CPL 612.pantā noteiktās tiesības.                                    

4. Izsoles akta apstiprināšana notiek CPL 613.pantā paredzētajā kārtībā.           

5. Nenotikušai izsolei ir CPL 614. un 615.pantā noteiktās sekas.”  Saskaņā ar kreditora sniegto informāciju, nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 41600,00. Izsoles solis tiek noteikts EUR 1000,00 apmērā.  

Izsoles sākums: 2021. gada 16.decembris, plkst.13:00. Izsoles noslēgums: 2022.gada 17.janvārī, pulksten 13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 05.janvārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% ( 4160,00 EUR ) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr.LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi