Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00007/013/2019-EIS
Izsoles sākums:
10.09.2019
Pieteikties var līdz:
30.09.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
10.10.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Zēberga Ilze, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 170.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 700.00
Izsoles solis:
€ 150.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.13 zvērināta tiesu izpildītāja Ilze Zēberga, prakses vieta Ūdens iela 15, Ventspils, rīko pirmo izsoli uz Andai Kausiņai piederošajam nekustamajam īpašumam   Piedzinējs: SIA JULIANUS FINANSES, Turaidas ielā 3, Rīga   Parādnieks: Anda Kausiņa   Nekustamā īpašuma adrese: "Zemītes", Virpe, Ances pag., Ventspils nov.   Nekustamais īpašums ir reģistrēts Ances pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000215323  ar kadastra numuru Nr. 9844 010 0132 un sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9844 010 0132 ar kopējo platību 0,32 ha, būves (dzīvojamās ēkas) ar kadastra apzīmējumu 9844 010 0132 001 un kopējo platību 100,3 kv.m.   Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 1 700,00   Pirmās izsoles sākumcena EUR 1 700,00   Izsoles solis EUR 150,00   Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.   Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 30.septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ilzes Zēbergas, reģ. Nr. LV28127011642 depozīta kontā LV19TREL9199008001000, saņēmējbanka: VALSTS KASE, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 170,00.   Izsoles sākuma datums - 2019.gada 10.septembris, plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 10.oktobris, plkst.13.00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi