Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00018/089/2020-EIS
Izsoles sākums:
09.07.2020
Pieteikties var līdz:
29.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
10.08.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Voronova Dita, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 040.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 10 400.00
Izsoles solis:
€ 520.00
Aktuālais solījums:
€ 10 920.00

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas 89.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova, prakses vieta Pļavas iela 5, 2. stāvs, Cēsis, LV – 4101, pirmajā izsolē pārdod Dacei Kromanei piederošo 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma “Mežciemi 2”, Drabešu pagasts, Amatas novads, kadastra Nr.4246 003 0102. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 9,08 ha. Piedzinējs: SIA Intrum Latvia, Gustava Zemgala gatve 74A, Rīga. 1/2 domājamās daļas no nekustamā īpašuma novērtējums – EUR 10400,00. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsole sākas no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, tas ir, EUR 10400,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 520,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2020. gada 09. jūlijs un noslēguma datums un laiks ir 2020. gada 10. augusts, plkst.13:00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2020. gada 29. jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt to dalībai izsolē un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas, reģ. Nr.09108412260 depozīta kontā Nr. LV66TREL9199106001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods: TRELLV22, EUR 1040,00 nodrošinājuma summu, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālrunis uzziņām 64174884.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi