Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 26.02.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00001/039/2021-EIS
Izsoles sākums:
27.01.2021
Pieteikties var līdz:
16.02.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
26.02.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Galzone Dana, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 2 610.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 26 100.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 27 600.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 39.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dana Galzone, ar prakses vietu Pērses ielā 9/11, Rīgā, pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā pārdod Igoram Aleksandrovam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Birzes ielā 42-6, Rīgā, ar kadastra Nr. 0100 908 9849, ierakstītu Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.23870 6.

Nekustamā īpašuma labprātīga izsole tiesas ceļā notiek par labu AS “West Kredit”, adrese: Kr. Barona iela 28A, Rīga.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena: 26 100 EUR. Izsoles solis: 500 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles sākuma datums: 27.01.2021. Izsoles noslēguma datums un laiks: 26.02.2021., plkst.13:00.

Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz­ 16.02.2021., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājuma summa 2 610 EUR apmērā, zvērinātas tiesu izpildītājas Danas Galzones, reģ.Nr.25087411372, depozīta kontā Nr.LV 72 TREL 9199 1020 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.  

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396. un 397.pantu izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar to zvērinātas tiesu izpildītājas rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums.  

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi:  

1. Pārdodamais nekustamais īpašums:

Īpašuma adrese: Birzes iela 42-6, Rīga.

Īpašuma sastāvs: Dzīvokļa īpašums Nr.6, Platība: 52,7 m2, Kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas 527/52448.

Kadastra numurs: 0100 908 9849.

Zemesgrāmata: Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.23870 6.  

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:  

Apgrūtinājumi:

Atzīme - noteikts aizliegums bez AS “West Kredit”, nodokļu maksātāja kods 40003270389, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2019.gada 17.janvāra ķīlas (hipotēkas) līgums Nr.191701/3S. Ieķīlājumi:

Nostiprināta hipotēka.

Nodrošinājuma summa EUR 19750,80. Aizdevuma summa EUR 9875,40. Kreditors: AS “West Kredit”, nodokļu maksātāja kods 40003270389. Pamats: 2019.gada 17.janvāra aizdevuma (kredīta) līgums Nr.191701/3S, 2019.gada 17.janvāra ķīlas (hipotēkas) līgums Nr.191701/3S.

3. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena:

Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena: 26 100,00 EUR (divdesmit seši tūkstoši viens simts eiro un nulle centi).  

4. Nosolītās augstākās cenas un citu maksājumu samaksas veids un kārtība:

Samaksas veids: Nosolītā augstākā cena un Civilprocesa likuma 611.panta otrajā daļā citus paredzētos maksājumus nosolītājam jāmaksā naudā (eiro) viena mēneša laikā pēc izsoles.

Samaksas kārtība: Nosolīto augstāko cenu un Civilprocesa likuma 611.panta otrajā daļā citus paredzētos maksājumus iemaksā izsoles sludinājumā norādītajā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā.  

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

Īpašnieks: Igors Aleksandrovs, nepatur sev nekādas tiesības nekustamajā īpašumā.  

6. Nenotikusi izsole: Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

1) Izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks.

2) Neviens no dalībniekiem, kas autorizēts izsolei, nepārsola sākumcenu.

3) Nosolītājs noteiktajā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (Civilprocesa likuma 611.panta otrā daļa).  

7. Citi pārdošanas noteikumi:

Noteikumi:

1) Izsoles izziņošana notiek saskaņā ar CPL.

2) Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē.

3) Pircējs var izmantot CPL 612.pantā noteiktās tiesības.

4) Izsoles akta apstiprināšana notiek CPL 613.pantā paredzētajā kārtībā.

5) Nenotikušai izsolei ir CPL 614. un 615.pantā noteiktās sekas.         

Tālrunis uzziņām: 67133106.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi