Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 03.08.2020 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00022/096/2020-EIS
Izsoles sākums:
03.07.2020
Pieteikties var līdz:
23.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
03.08.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Vanags Māris, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 540.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 4 050.00
Izsoles solis:
€ 121.50
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.96 zvērināts tiesu izpildītājs Māris Vanags, prakses vietas adrese Smilšu iela 1, Valmiera, LV-4201, rīko otro izsoli nekustamajam īpašumam "Stabiņi", Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, kadastra Nr.: 9474 004 0076, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr.: 9474 004 0076 (zemes kopplatība pēc kadastrālās uzmērīšanas, 0,805 ha) un rūpnieciskās ražošanas ēkas jaunbūves (kadastra apzīmējums 9474 004 0076 001). Nekustamā īpašuma īpašnieks - "AGLE" SIA, juridiskā adrese: Jelgavas iela 17-8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 (likvidēts: 11.02.2020.). Piedzinējs - Valsts ieņēmumu dienests, adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1978, Smiltenes novada dome, juridiskā adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729, Lauku atbalsta dienests, juridiskā adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981. Nekustamā īpašuma novērtējums 5400,00 EUR. Izsoles sākumcena 4050,00 EUR, izsoles solis 121,50 EUR. Izsoles sākuma datums, laiks: 03.07.2020. pulksten: 13:00, Izsoles noslēguma datums, laiks: 03.08.2020. pulksten: 13:00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienoto vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 23.07.2020., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, tas ir, 540,00 EUR, Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.96 zvērināta tiesu izpildītāja Māra Vanaga, reģistrācijas Nr.: 25108012056, depozīta kontā Nr.: LV04 TREL 9199 1110 0100 B, Valsts kase, kods: TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.  Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv). Izsoles dalībniekiem jāpievērš uzmanība likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" noteiktajiem ierobežojumiem saistībā ar lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā. Tālrunis uzziņām: 27631776

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi