Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00114/107/2019-EIS
Izsoles sākums:
05.11.2019
Pieteikties var līdz:
25.11.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
05.12.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Slivjuka Rudīte, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 459.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 4 590.00
Izsoles solis:
€ 300.00
Nosolītā cena:
€ 5 490.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Rudīte Slivjuka, prakses vieta Atmodas ielā 19-255, Jelgavā, rīko SIA „GALIŅI”, juridiskā adrese "Galiņi", Madlienas pag., Ogres nov., piederošā un par labu AS „Citadele banka”, juridiskā adrese Republikas laukums 2A, Rīga, ieķīlātā nekustamā īpašuma "Galiņi", Madlienas pag., Ogres nov., kadastra Nr. 7468 509 0008, kas reģistrēts Zemgales rajona tiesas Madlienas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000506131, pirmo labprātīgo izsoli, saskaņā ar šādiem pārdošanas nosacījumiem:

1. Pārdodamais nekustamais īpašums:

1.1. Zemnieku saimniecībai „GALIŅI”, nodokļu maksātāja kods 47404001451, piederošais ēku (būvju) nekustamais īpašums, kas sastāv no divām nedzīvojamām ēkām (kadastra apzīmējumi 7468 009 0004 030 un 7468 009 0004 031), turpmāk tekstā - Nekustamais īpašums.

1.2.  Nekustamais īpašums saistīts ar zemes gabalu "Galiņi", Madlienas pag., Ogres nov., īpašuma kadastra numurs 7468 009 0004, Madlienas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.34. Zemes īpašnieks Juris Strazdiņš.

2.  Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1.         Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu - Nav ierakstu.

2.2.           Atzīmes par aizliegumiem:

2.2.1.             Ar  Ogres rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ineses Puntes 2012.gada 6.jūnija lēmumu (Žurnāla Nr.300003245455) noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības “Citadele banka”, nodokļu maksātāja kods 40103303559, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2012.gada 21. maija ieķīlājuma līgums Nr. CI2011- 2.3/95-IE6. (II daļas 2.iedaļas ieraksts Nr.1.1.).

2.3.   Ķīlas tiesības un tās pamats:

2.3.1.          Ar Ogres rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ineses Puntes 2012.gada 6.jūnija lēmumu (Žurnāla Nr. 300003245455) nostiprināta kā pirmā hipotēka LVL 386000.- jeb EUR 549228.51, tajā skaitā, piešķirtā kredīta pamatsumma LVL 193000,00 jeb EUR 274614.26 (pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas konvertācijas kursa uz 12.08.2015. 1 LVL- 0,702804 EUR). Procentu likme: LVL 6 mēn. RIGIBOR + 4% gadā un 1% gadā par rezervēšanu no piešķirtās, bet neizsniegtās kredīta summas, veicot maksājumus reizi mēnesī. Līgumsods: līgumsods par jebkura maksājuma kavējumu ir 0,25% apmērā no kavētā maksājuma par katru kavējuma dienu, bet par citu saistību neizpildi - saskaņā ar Kredīta līgumu Nr.CI2011-2.3/95. Procentu un līgumsoda samaksas termiņš - saskaņā ar Kredīta līgumu Nr.CI2011-2.3/95. Kreditors: Akciju sabiedrība "Citadele banka", nodokļu maksātāja kods 40103303559. Pamats: 2011 .gada 30. jūnija kredīta līgums Nr.CI2011-2.3/95, 2011 .gada 12. jūlija vienošanās Nr. 1 par 30.06.2011. kredīta līguma Nr. C12011-2.3/95 grozījumiem, 2012.gada 21. maija vienošanās Nr. 2 par 30.06.2011. kredīta līguma Nr. CI2011-2.3/95 grozījumiem, 2012.gada 21. maija ieķīlājuma līgums Nr. CI2011-2.3/95-IE6. Šī hipotēka pilnā apjomā ierakstīta arī nekustamam īpašumam Madlienas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000053064 (IV daļas 1., 2.iedaļas ieraksts Nr.1.1.).

2.3.2.            Ar Ogres rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ligitas Ertmanes 2014.gada 23.decembra lēmumu (Žurnāla Nr. 300003773168) Nostiprināta hipotēka EUR 141045.12 par labu Latvijas valstij Valsts ieņēmumu dienesta, reģistrācijas kods 90000069281, personā. Parādnieks GALIŅI, Zemnieku saimniecība, reģistrācijas numurs 47404001451. Šī hipotēka pilnā apjomā ierakstīta arī nekustamam īpašumam Rembates pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000002981, Rembates pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000098106, Rembates pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 131, Rembates pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000087379, Madlienas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.441 11. Pamats: Valsts ieņēmuma dienesta 2014.gada 15.decembra lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu Nr.4.1.2-4/124292 (IV daļas 1., 2.iedaļas ieraksts Nr.3.1. unNr.3.2.).

3.  Izsoles sākuma cena:

3.1.    Izsoles sākumcena ir EUR 4590,00 (četri tūkstoši pieci simti deviņdesmit eiro un 00 centi).

4.    Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1.    Nosolītā augstākā cena pircējam (nosolītajam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles, zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā.

5.  Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

5.1.      Zemnieku saimniecība „GALIŅI”, nodokļu maksātāja kods 47404001451, kā Nekustamā īpašuma īpašnieks nepatur sev nekādas tiesības.

6.  Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1.  Izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

6.2.    Izsole ir atklāta, notiek ar vairāksolīšanu un kā maksāšanas līdzeklis izsolē ir eiro.

6.3.       Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā.

6.4.   Izsole notiek ar augšupejošu soli - EUR 300,00 (trīs simti eiro).

6.5.    Izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pretendents, kurš pārsola izsoles sākumcenu.

6.6. Pretendentam (nosolītājam), tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamo īpašumu pirkuma maksā.

6.7. Izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

6.8. Ja nosolītā augstākā cena netiek samaksāta šo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (nosolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts.

7.  Nenotikusi izsole:

7.1.   Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

7.1.1.   izsolē nav ieradušies neviens solītājs;

7.1.2.   neviens no tiem, kas ieradies izsolē, nepārsola izsoles sākumcenu;

7.1.3.       nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (Civilprocesa likuma 611.panta otrā daļa).

8.   Nenotikušas izsoles sekas:

8.1.      Ja izsole atzīta par nenotikušu, jo izsolē nav ieradies neviens pretendents vai neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu, hipotekārajam kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības Nekustamos īpašumus paturēt sev par sākumcenu.

8.2.      Ja izsole atzīta par nenotikušu, jo nosolītājs, kurš nosolījis augstāko cenu, šo cenu nesamaksā šajos nosacījumos paredzētajā terminā vai apjomā, pārsolītais solītājs var paturēt Nekustamos īpašumus par viņa solīto augstāko cenu.

8.3.     Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, tad kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamo īpašumu paturēšanu sev par izsoles sākumcenu.

8.4.     Ja pirmajā izsolē Nekustamie īpašumi nav pārdoti, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.  

Izsoles sākums - 2019. gada 5. novembrī un izsoles noslēgums - 2019. gada 5. decembrī plkst.13.00. Izsoles solis - EUR 300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.   Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2019. gada 25. novembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 459,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas reģ.Nr.LV05046610019 depozīta kontā – VALSTS KASE, konta Nr.LV78TREL9199098001000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi