Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00021/096/2020-EIS
Izsoles sākums:
30.06.2020
Pieteikties var līdz:
20.07.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
30.07.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Vanags Māris, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 430.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 4 300.00
Izsoles solis:
€ 215.00
Aktuālais solījums:
€ 4 730.00
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.96 zvērināts tiesu izpildītājs Māris Vanags, prakses vietas adrese Smilšu iela 1, Valmiera, LV-4201, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam "Mazķāķi", Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, kadastra Nr.: 4272 003 0047, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 5,8 ha, no tā 4,4 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme un 1,3 ha mežs. Izpildot kadastrālo uzmērīšanu zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Edijs Gulmanis. Piedzinējs - AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076. Nekustamā īpašuma novērtējums 4300,00 EUR. Izsoles sākumcena 4300,00 EUR, izsoles solis 215,00 EUR. Izsoles sākuma datums, laiks: 30.06.2020. pulksten: 13:00, Izsoles noslēguma datums, laiks: 30.07.2020. pulksten: 13:00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienoto vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 20.07.2020., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, tas ir, 430,00 EUR, Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.96 zvērināta tiesu izpildītāja Māra Vanaga, reģistrācijas Nr.: 25108012056, depozīta kontā Nr.: LV04 TREL 9199 1110 0100 B, Valsts kase, kods: TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.  Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv). Izsoles dalībniekiem jāpievērš uzmanība likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" noteiktajiem ierobežojumiem saistībā ar lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā. Tālrunis uzziņām: 27631776

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi