Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00008/008/2019-EIS
Izsoles sākums:
17.04.2019
Pieteikties var līdz:
07.05.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
17.05.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Kalniņš Juris, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 180.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 800.00
Izsoles solis:
€ 180.00
Nosolītā cena:
€ 5 040.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, ar prakses vietu Liepājā, Klaipēdas ielā 19/21-305, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Imantam Glaudānam piederošo nekustamo īpašumu Sporta ielā 8-3, Cimdenieki, Grobiņas pag., Grobiņas nov.. Nekustamais īpašums sastāv no trīs istabu dzīvokļa Nr. 3 ar platību 61,8 kv.m.,  6180/63330 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 64600070069001) un 6180/63330 domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 64600070069) ar kad.Nr. 6460 900 0218. Nekustamais īpašums reģistrēts Grobiņas pagasta  zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 304 3   Piedzinējs – SIA Grobiņas namserviss, jur.adrese Celtnieku iela 36, Grobiņa. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 1800, izsoles sākumcena - EUR 1800. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 180 EUR. Izsole sāksies 17.04.2019. un noslēgsies 17.05.2019. plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. gada 7.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 180  EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi