Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00005/052/2019-EIS
Izsoles sākums:
17.04.2019
Pieteikties var līdz:
07.05.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
17.05.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Glumovs Andrejs, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 4 200.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 31 500.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 41 000.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 52. iecirkņa ZTI Andrejs Glumovs, prakses vieta: Rīgā, Pērnavas ielā 42 pārdod otrajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā nekustamo īpašumu, kas atrodas Zīļu iela 3, Ādaži, Ādažu novads, kadastra numurs 8044 008 0086. Īpašnieks – Ieva Landorfa. Īpašuma tiesības reģistrētas Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Nekustamā īpašuma labprātīga izsole tiesas ceļā notiek A/S „Swedbank” Balasta dambis 15, Rīgā, labā. Pārdošanas nosacījumi: “1. Nekustamā īpašuma sastāvs: Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8044 008 0086 ar platību 0.2073 ha. Adrese: Zīļu iela 3, Ādaži, Ādažu nov., kas ierakstīts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000117797. 2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi: 2.1. Atzīme - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2006.gada 13.februārī reģistrētas laulāto mantiskās attiecības ar reģistra numuru 12 - 4 - 15118 par visas mantas šķirtību starp laulātajiem. Laulātie: Ieva Landorfa, un Ivars Landorfs. Pamats 2006.gada 13.februāra Uzņēmumu reģistra paziņojums Nr.12-4-15118. 2.2.Atzīme - noteikts aizliegums bez AS “Swedbank, reģistrācijas numurs 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu jebkādā veidā atsavināt, dalīt, dāvināt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, apgrūtināt ar lietu tiesībām un grozīt ķīlas priekšmeta lietošanas kārtību, ja tāda ir noteikta. Pamats: 2018.gada 21.maija hipotēkas līgums Nr.03-008008-KR/3. 2.3. Atzīme - noteikts aizliegums bez AS “Swedbank”, reģistrācijas numurs 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu nekādā veidā atsavināt, dalīt, dāvināt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, apgrūtināt ar lietu tiesībām un grozīt ķīlas priekšmeta lietošanas kārtību, ja tāda noteikta. Pamats: 2018.gada 21.maija hipotēkas līgums Nr.03-008008-KR/3. 2.4. Atzīme - Gaujas upes aizsargjosla. Pamats: 2003.gada 4.marta Dainas Krastas un Ievas Landorfas nostiprinājuma lūgums, zemes robežu plāns. Platība 0.2073 ha. 2.5. Nostiprināta hipotēka. Kreditors: AS “Swedbank”, reģistrācijas numurs 40003074764. Pamats: 2003.gada 4.marta kredītlīnijas līgums Nr.03-008012-KR,    2018.gada 21.maija grozījumi 2003.gada 4.marta kredītlīnijas līgumā Nr.03-008012-KR, 2018.gada 21.maija hipotēkas līgums Nr.03-008008-KR/3. Nodrošināmais prasījums 271 252 EUR. 2.6.Nostiprināta hipotēka. Kreditors: AS “Swedbank”, reģistrācijas numurs 40003074764. Pamats: 2003.gada 4.marta kredītlīnijas līgums Nr.03-008008-KR, 2018.gada 21.maija grozījumi 04.03.2003. kredītlīnijas līgumā Nr.03-008008-KR, 2018.gada 21.maija hipotēkas līgums Nr.03-008008-KR/3. Nodrošināmais prasījums 312 374 EUR. 3. Izsoles sākumcena – 42 000 EUR (četrdesmit divi tūkstoši euro). 4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: 4.1. Nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu. 4.2. Nosolītājam viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas jāsamaksā: 4.2.1. pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli; 4.2.2. Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda; 4.2.3. valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā. 4.2.4. AS “Swedbank” saskaņā ar Civilprocesa likuma 398.panta 5.punktu ir tiesības nepieņemt nosolīto augstāko cenu par to paziņojot tiesu izpildītājam 5 darba dienu laikā no izsoles noslēguma. Gadījumā, ja AS “Swedbank” noteiktajā termiņā nav paziņojusi par nosolītās augstākās cenas nepieņemšanu, atzīstams, ka tā klusējot piekritusi šai cenai. 5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: 5.1. Nekustamā īpašuma īpašnieks Ieva Landorfa, personas kods 240845-10020, nepatur sev nekādas tiesības. 6. Citi pārdošanas noteikumi. 6.1. Izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu; 6.2. Izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu; 6.3. Maksāšanas līdzeklis izsolē - Euro; 6.4. Pretendents, kurš vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. 6.5. Izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu un ne lielāku par 10 procentiem no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas; 6.6. Izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja izsolei autorizēts tikai viens dalībnieks, kurš pārsola izsoles sākumcenu; 6.7. Vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā; 6.8. Izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā; 6.9. Ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.7. Nenotikusi izsole un tās sekas. 7.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja: 7.1.1. izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks; 7.1.2. neviens no dalībniekiem, kas autorizēti izsolei, nepārsola sākumcenu; 7.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, šo cenu nesamaksā šajos nosacījumos paredzētajā termiņā. 7.2. Ja izsole atzīta par nenotikušu, tam ir Civilprocesa likuma 614. un 615.pantā noteiktās sekas. 7.3. Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad tiesu izpildītājs rīko otro izsoli, ievērojot pirmās izsoles noteikumus, tomēr otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem. 7.4. Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu”. Izsoles sākumcena EUR 31500.00,- Izsoles cena ar PVN nodokli netiek aplikta. Izsoles solis EUR 500,- Izsoles sākums 17.04.2019 plkst. 13:00. Izsoles noslēguma datums un laiks 17.05.2019 plkst. 13:00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 7.05.2019 izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāiemaksā depozīta kontā Nr. LV18TREL9199041001000, saņēmējs Andrejs Glumovs, 21107412754, Valsts kase, nodrošinājuma summu EUR 4200,- apmērā, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija pa tel. 67290650.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi