Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 17.01.2022 13:07!
Sludinājuma reģ.nr:
00043/069/2021-EIS
Izsoles sākums:
16.12.2021
Pieteikties var līdz:
05.01.2022 23:59
Izsoles noslēgums:
17.01.2022 13:00

Izsoles rīkotājs:
Augustova Aiga, ZTI
Adrese:
Kārļa Ulmaņa gatve 2-2.stāvs, Rīga, LV-1004
Telefons:
67611808
E-pasts:
iecirknis69@birojs.lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 3 200.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 32 000.00
Izsoles solis:
€ 1 000.00
Nosolītā cena:
€ 46 000.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.69 zvērināta tiesu izpildītāja Aiga Augustova, ar prakses vietu: Kārļa Ulmaņa gatve 2 (2.st.), Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Inesei Dapševicai. Piedzinējs – Luminor Bank AS Igaunijā, kuras vārdā Latvijā darbojas Luminor Bank AS Latvijas filiāle: Skanstes iela 12, Rīga. Tiek izsolīts nekustamais īpašums, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.51 ar kopējo platību 60,3 m² un kopīpašuma 603/53644 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala, kas atrodas Kalnu ielā 7, Salaspilī, Salaspils nov., kadastra Nr.8011 900 0156, ierakstīts Salaspils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1048 51. Nekustamā īpašuma novērtējums: 32000,00 EUR. Izsoles sākumcena: 32000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: 1000,00 EUR. Izsoles sākuma datums: 16.12.2021. Izsoles noslēguma datums: 17.01.2022. pulksten 13:00. Persona, kas vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu 10% (3200,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 05.01.2022. Nodrošinājuma summa ir maksājama no konta, kas atvērts uz izsoles dalībnieka vārda. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: Zvērināts tiesu izpildītājs Aiga Augustova (Reģ.Nr. LV20037210078), depozīta konta Nr. LV44TREL9199056001000, Valsts kase, kods: TRELLV22. Persona, kas nosolījusi nekustamo īpašumu izsolē, iemaksā summu, kāda no tās pienākas, zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā ar vienu pārskaitījumu no konta, kas atvērts uz šīs personas vārda Civilprocesa likumā noteiktajā termiņā. Tālrunis uzziņām: 67611808.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi