Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00002/084/2020-EIS
Izsoles sākums:
17.01.2020
Pieteikties var līdz:
06.02.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
17.02.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Hmeļevskis Ginters, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 10 500.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 78 750.00
Izsoles solis:
€ 2 400.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis (prakses vieta: Tērbatas iela 53-4, Rīga, LV-1011) rīko SIA United Oils, reģ. Nr. 40003214019,  piederošā nekustamā īpašumam (ēkas) Kārļa Ulmaņa gatvē 2B, Rīga, kadastra Nr.0100 553 0045, 2. izsoli. Piedzinēji: AS Danske Bank, reģ. Nr. Dānijā: 61126228. Nekustamais īpašums sastāv no neapdzīvojamās ēkas (angāra- noliktavas) ar kopējo platību 989,9kvm, kadastra apzīmējums 0100 053 0074 083, kura īpašuma tiesības reģistrētas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0007 4458, ar kadastra nr. 0100 553 0045.  Ēka saistīta ar zemes gabalu – kadastra apzīmējums 0100 053 0074, kura īpašnieks ir fiziska persona. Zemes grāmatā reģistrēts ar zemes īpašnieku noslēgts zemes nomas līgums. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 105000,00. Otrās izsoles sākumcena EUR 78750,00. Izsoles solis EUR 2400,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsole sāksies 17.01.2020 un noslēgsies 17.02.2020 plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 06.02.2020 izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma  - EUR 10500,00, ZTI Gintera Hmeļevska, reģ. Nr. 06017211005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. uzziņām 29606036, 62004477.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi