Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 15.10.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00021/089/2021-EIS
Izsoles sākums:
15.09.2021
Pieteikties var līdz:
05.10.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
15.10.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Voronova Dita, ZTI
Adrese:
Pļavas iela 5, 2. stāvs, Cēsis, LV-4101
Telefons:
64174884
E-pasts:
dita.voronova@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 30.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 300.00
Izsoles solis:
€ 20.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Vidzemes apgabaltiesas 89. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova, prakses vieta Pļavas iela 5, 2. stāvs, Cēsis, LV – 4101, pirmajā izsolē pārdod Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā (īpašuma tiesības zemesgrāmatā nav nostiprinātas) reģistrēto Aleksandram Rajevskim piederošo 1/4 domājamo daļu (tiesiskā valdījumā esošo) no nekustamā īpašuma “Mālkalni”-2, Amatas pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr.42429000031. Viss nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 31,8 m2 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma 318/3281 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas. Piedzinējs: SIA “GelvoraSergel”, Cēsu iela 31/3, Rīga. 1/4 domājamās daļas no nekustamā īpašuma novērtējums – 300,00 EUR. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsole sākas no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, tas ir, 300,00 EUR. Izsoles solis ir noteikts 20,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2021. gada 15. septembris un noslēguma datums un laiks ir 2021. gada 15. oktobris, plkst.13:00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2021. gada 05. oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt to dalībai izsolē un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas, reģ. Nr.09108412260 depozīta kontā Nr. LV66TREL9199106001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods: TRELLV22, 30,00 EUR nodrošinājuma summu, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālrunis uzziņām 64174884.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi