Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00133/086/2019-EIS
Izsoles sākums:
11.10.2019
Pieteikties var līdz:
31.10.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
11.11.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Šusts Ainārs, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 8 883.96
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 88 839.56
Izsoles solis:
€ 2 665.19
Nosolītā cena:
€ 91 504.75

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vieta Rīga, Skolas iela 9-12, pārdod Aigaram Laizānam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Austrumu iela 10, Kadaga, Ādažu nov., kadastra numurs 8044 005 0383.

Izsole tiek rīkota AS Citadele banka, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga, labā.

1.      Pārdodamais nekustamais īpašums: Aigaram Laizānam piederošais nekustamais īpašums, kas sastāv no zemes gabala 0,145 ha un dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 80440050383), adrese Austrumu iela 10, Kadaga, Ādažu nov., ierakstīts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000376167 ar kadastra numuru: 80440050383, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums.

2.      Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi: 2.1.Atzīmes un aizliegumi, pēcmantinieku iecelšana, mantojuma līgumi, šo ierakstu pārgrozījumi un dzēsumi: II daļas 2.iedaļas ieraksti: 7.1. Atzīme – noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības “Citadele banka”, nodokļu maksātāja kods: 40103303559, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, iznomāt (izīrēt), citādi nodot trešo personu lietošanā, atkārtoti ieķīlāt trešajām personām, citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām, aprobežot, apbūvēt un dalīt. 7.2. Pamats: 2015.gada 27.oktobra ieķīlājuma līgums Nr.2.18.1.1.-15/593-IE1. Žurn.Nr.300003998645, lēmums 08.12.2015., tiesnese Indra Kreicberga. 11.1. Atzīme – vērsta 48 624,98 euro piedziņa. Piedzinējs ZIGMĀRS SONDORS. 11.2. Pamats: zvērināta tiesu izpildītāja Mārtiņa Eglīša 2018.gada 3.decembra nostiprinājuma lūgums, zvērinātas notāres 2017.gada 20.jūnija notariālais izpildu akts ar reģistra Nr.6289. Žurn.Nr.300004741501, lēmums 07.12.2018., tiesnese Ināra Zariņa. 13.1. Atzīme – vērsta 1152,66 euro piedziņa. Piedzinējs Olaines novada pašvaldība, reģistrācijas kods 90000024332. 13.2. Pamats: zvērināta tiesu izpildītāja Mārtiņa Eglīša 2019.gada 12.februāra nostiprinājuma lūgums, Olaines novada pašvaldības 2019.gada 23.janvāra lēmums-izpildrīkojums Nr.1. Žurn.Nr.300004785376, lēmums 19.02.2019., tiesnese Inese Bērzkalne. 2.2.Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu: III daļas 1.iedaļas ieraksti: 1.1.             Atzīme – aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide 0.0482 ha. 1.2.             Pamats: 2007.gada 22.maija Gundara Pētersona, Jura Ozoliņa un Elitas Pētersones nostiprinājuma lūgums nekustamā īpašuma sadalīšanai, zemes robežu plāns. Žurn.Nr.300002116973, lēmums 06.07.2007., tiesnese Sandra Zeire. 2.3.Ķīlas tiesība un tās pamats: IV daļas 1., 2.iedaļas ieraksti: 4.1. Nostiprināta hipotēka EUR 142500. Hipotēka nodrošina aizdevumu EUR 95000 apmērā. Procentu likme: EUR 6 mēnešu EURIBOR + 4,8% gadā. Līgumsods: par jebkura maksājuma kavējumu – 0,175% apmērā no kavētā maksājuma par katru kavējuma dienu, bet par citu saistību neizpildi – saskaņā ar kredīta līgumu Nr.2.18.1.1.-15/593. Samaksas termiņš procentiem un līgumsodam – katra kalendārā mēneša 25.datums. Kreditors: “Citadele banka”, Akciju sabiedrība, reģistrācijas numurs 40103303559.             4.2. Pamats: 2015.gada 27.oktobra kredīta līgums Nr.2.18.1.1.-15/593, 2015.gada 27.oktobra ieķīlājuma līgums Nr.2.18.1.1.-15/593-IE1. Žurnāla Nr.300003998645, lēmums 08.12.2015. tiesnese Indra Kreicberga. 5.1. Nostiprināta hipotēka EUR 63122,16. Kreditors ZIGMĀRS SONDORS. 5.2. Pamats: 2017.gada 9.janvāra vienošanās par parāda atzīšanu un atmaksu, 2017.gada 11.aprīļa notariālais izpildu akts Nr.3799, 2017.gada 20.jūnija notariālais izpildu akts Nr.6289. Žurnāla Nr.300004377300, lēmums 04.007.2017. tiesnese Ināra Zariņa.

3.      Izsoles sākumcena: 3.1.Izsoles sākumcena ir EUR 88’839,56 (astoņdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit deviņi euro, piecdesmit seši centi).

4.      Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: 4.1.   Nosolītājam viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas jāsamaksā: 4.1.1. visa summa, ko viņš nosolījis; 4.1.2. pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli; 4.1.3. Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda; 4.1.4. valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.

5.   Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: 5.1.   AIGARS LAIZĀNS kā Nekustamā īpašuma īpašnieks nepatur sev nekādas tiesības.

6.   Citi pārdošanas noteikumi: 6.1.   Izsoles izziņošana un visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu, ievērojot Civilprocesa likuma 49.nodaļā noteikto un šos Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā nosacījumus. 6.2.   Persona, kura vēlas piedalīties Nekustamā īpašuma izsolē, 20 dienu laikā no Nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītajā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10 procentu apmērā no izsoles sākumcenas un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. 6.3.   Izsole notiek ar augšupejošu soli – ar izsoles soli trīs procenti no Nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas. 6.4.   Izsole atzīstama par notikušu arī Civilprocesa likuma 398.panta 4.punktā noteiktajā gadījumā, ja tiek pārsolīta izsoles sākumcena. 6.5.   Nenotikušai izsolei ir Civilprocesa likuma 615.pantā noteiktās sekas.

Nekustamā īpašuma pārdošanas veids – labprātīga pārdošana izsolē tiesas ceļā.

Nekustamā īpašuma pirmās izsoles sākuma datums - 2019.gada 11.oktobris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2019.gada 11.novembris, plkst.13:00.

Izsoles solis – 2665,19 EUR.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 31.oktobrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 8883,96 EUR zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģ.Nr.LV06097511242, depozīta kontā Nr.LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma. 

Tālrunis uzziņām 67693733.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi