Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00026/109/2019-EIS
Izsoles sākums:
13.08.2019
Pieteikties var līdz:
02.09.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
12.09.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Celherte-Ozola Agnese, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 150.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 500.00
Izsoles solis:
€ 150.00
Nosolītā cena:
€ 3 600.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 109. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Agnese Celherte-Ozola (prakses vieta Mātera iela 55, Jelgava) rīko pirmo izsoli Jurija Laizāna nekustamam īpašumam – Kazarmes iela 5-8, Jelgava, kadastra Nr. 0900 902 8312. Īpašuma sastāvs: dzīvokļa īpašums ar kopējo platību 13.8 kv.m. un pie pie tā piederoša  138/2520 kopīpašuma domājamā daļa no būves (kadastra apz. 0900 005 0245 001); būves (kadastra apz. 0900 005 0245 004) un zemes (kadastra apz. 0900 005 0245). Īpašuma novērtējums – EUR 1500,00. Izsoles sākumcena - EUR 1500,00. Izsoles solis EUR 150,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs: SIA Fortum Jelgava, juridiskā adrese: Pasta iela 47, Jelgava. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē līdz 02.09.2019. izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 150,00 apmērā tiesu izpildītāja Agneses Celhertes-Ozolas, reģ. Nr. LV18038511080, depozīta kontā Nr.LV19TREL919911000100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un izpildu lietas Nr. 00126/109/2019. Izsole sāksies 13.08.2019. un noslēgsies 12.09.2019. plkst. 13:00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi