Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00008/019/2019-EIS
Izsoles sākums:
14.05.2019
Pieteikties var līdz:
03.06.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
13.06.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Osipovs Ingars, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 6 900.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 69 000.00
Izsoles solis:
€ 690.00
Nosolītā cena:
€ 69 690.00

Objekta informācija

   Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 19 zvērināts tiesu izpildītājs Ingars Osipovs (prakses vieta Preiļi, Raiņa bulvāris 3-2) pārdot  pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Jevgeņija Šersta  piederošo un par labu akciju sabiedrībai ,,Citadele banka", reģistrācijas Nr. 40103303559, juridiskā adrese: Republikas laukums 2a, Rīga, ieķīlāto nekustamo īpašumu- Garā ielā 83A, Daugavpilī, ar kadastra numuru: 05000171202, īpašuma tiesības reģistrētas Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1614. Īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 05000171202) 604 m2 , būves (kadastra apzīmējums 05000171202001) un būves (kadastra apzīmējums 01000171202003) labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā, saskaņā ar pievienotajiem pārdošanas nosacījumiem: 1. Izsolē tiek pārdots Jevgeņijam Šerstam piederošais nekustamais īpašums, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 05000171202) 604 m2 , būves (kadastra apzīmējums 05000171202001) un būves (kadastra apzīmējums 01000171202003) adresē Garā iela 83A, Daugavpilī, ierakstīts Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1614 ar kadastra numuru 05000171202, turpmāk tekstā - Nekustamais īpašums. 2. Nekustama īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi: 2.1. Atzīmes un aizliegumi, pēcmantinieku iecelšana, mantojuma līgumi, šo ierakstu pārgrozījumi un dzēsumi: II daļas 2.iedaļas ieraksti: 5.1.Atzīme- noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības “Citadele banka”, nodokļu maksātāja kods 40103303559, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Precizēts 01.03.2017., Žurn.Nr.400001322075, tiesnese Tatjana Ivanova. 9.1.Piedziņas vēršanas atzīme - vērsta 49493,42 EUR piedziņu uz JEVGEŅIJAM ŠERSTAM, piederošo nekustamā īpašuma 1/2domājamo daļu. Piedzinējs IGORS DUDĀNS. Tiesu izpildītājs: Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.19 zvērināts tiesu izpildītājs Ingars Osipovs. Pamats: Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2019.gada 5.marta izpildu raksts lietā Nr.C12144217., CA-0154-18. Žurnāla Nr.300004814096, lēmumu 22.03.2019, tiesnesis Juris Taukuls. 2.2.Ķīlas tiesība un tās pamats: IV daļas 1., 2.iedaļas ieraksti: 4.1.Nostiprināta hipotēka LVL 118200.00. Procentu likme: 5,75% gadā un 1% gadā par rezervēšanu no piešķirtās, bet neizsniegtās kredīta summas, veicot maksājumu reizi mēnesī. Līgumsods: par jebkuru maksājuma kavējumu ir 0,25% apmērā no kavētā maksājuma par katru kavējuma dienu, bet par citu saistību neizpildi - saskaņā ar kredīta līgumu Nr.7.-06/253. Samaksas termiņš saskaņā ar kredīta līgumu Nr.7.-06/253. Kreditors: Akciju sabiedrība "Citadele banka", nodokļu maksātāja kods 40103303559, precizēts 01.03.2017., Žurn. Nr.400001322075, tiesnese Tatjana Ivanova. 5.1 Atzīme - ķīlas tiesība prasības nodrošināšanai uz 1/2domājamo daļu no nekustamā īpašuma. Prasītājs IGORS DUDĀNS 5.2. Pamats: 2017.gada 8.februāra Daugavpils tiesas lēmums lietā Nr.C12144217. Žurnāla Nr.300004293164, lēmums 16.02.2017, tiesnese Lidija Mičule. 3.    Izsoles sākumcena: 3.1. Izsoles sākumcena ir EUR 69000 (sešdesmit deviņi tūkstoši euro). 4.Nosolītas augstākās cenas samaksas veids un kārtība: 4.1. Nosolītajam viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas jāsamaksā, 4.1.1.visa summa, ko viņš nosolījis; 4.1.2.pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli; 4.1.3.Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda; 4.1.4.valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā. 5.Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: 5.1. JEVGEŅIJS ŠERSTS, kā Nekustamā īpašuma īpašnieks nepatur sev nekādas tiesības. 6.Citi pārdošanas noteikumi: 6.1.Izsoles izziņošana un visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu, ievērojot Civilprocesa likuma 49.nodaļā noteikto un šos nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā nosacījumus; 6.2.Persona, kura vēlas piedalīties Nekustamā īpašuma izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītajā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10 procentu apmērā no izsoles sākumcenas un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. 6.3.Izsole notiek ar augšupejošu soli - par izsoles soli viens procents no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas. 6.4.Izsole atzīstama par notikušu arī Civilprocesa likuma 398.panta 4.punktā noteiktajā gadījumā, ja tiek pārsolīta izsoles sākumcena. 6.5.Nenotikušai izsolei ir Civilprocesa likuma 615.pantā noteiktās sekas.

Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena 69000,00EUR. Izsoles sākumcena  nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.  Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles solis 690,00EUR. Izsole sākuma datums ir 2019.gada 14.maijs plkst.13:00 un izsoles noslēguma datums 2019.gada 13.jūnijs  pulksten 13:00. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 3.jūnijam jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Ingars Osipovs reģ. Nr. 28057312166 depozīta kontā: nr.: LV10TREL9199014001000, Saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22 nodrošinājums 6900,00EUR apmērā, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Tālrunis uzziņām 29147059.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi