Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 25.02.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00005/041/2021-EIS
Izsoles sākums:
26.01.2021
Pieteikties var līdz:
15.02.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
25.02.2021 13:00
Izsoles rīkotājs:
Spore Andris, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
21 %
Nodrošinājuma maksa:
€ 308 800.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 2 316 000.00
Izsoles solis:
€ 50 000.00
Nosolītā cena:
€ 2 862 860.00 (ar PVN)

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vietas adrese: Dzirnavu iela 66-24, Rīga, otrajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu Gardenes iela 13, Rīga, kadastra numurs  0100 056 0333, un kustamo mantu (onkoloģisko slimību izmeklējumu diagnostikas PET/CT tehnoloģiskās iekārtas, laboratorijas un biroja aprīkojums, mēbeles), kas pieder SIA Nukleārās medicīnas centrs, Gardenes 13, Rīga, LV-1002. Piedzinējs: MAS PNB Banka, Elizabetes iela 15 - 2, Rīga, LV-1010. Minētais nekustamais īpašums un kustamā manta tiek pārdota kā viens vesels izsoles priekšmets. Pilns kustamās mantas saraksts pieejams Elektronisko izsoļu vietnē pielikumā pievienotajā novērtējumā. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 7226 kvm platībā, kadastra apzīmējums 0100 056 0328, un būves, kadastra apzīmējums 0100 056 0402 001.   Nekustamā īpašuma novērtējums ir 1 688 000,00 EUR (viens miljons seši simti astoņdesmit astoņi tūkstoši euro 00 euro centi), kustamās mantas novērtējums ir 1 400 000,00 EUR (viens miljons četri simti tūkstoši euro 00 euro centi), kopējais izsoles priekšmeta novērtējums: 3 088 000,00 EUR (trīs miljoni astoņdesmit astoņi tūkstoši euro 00 euro centi). Otrās izsoles sākumcena: 2 316 000,00 (divi miljoni trīs simti sešpadsmit tūkstoši euro 00 euro centi). Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21 %). Izsoles solis: 50 000,00 EUR (piecdesmit tūkstoši euro un 00 euro centi). Izsoles sākuma datums un laiks: 2021.gada 26.janvārī, plkst.13:00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2021.gada 25.februārī, plkst.13:00. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 15.februārim jāieskaita Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģistrācijas Nr.30017311006, depozīta kontā Nr.LV33TREL9199031001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% (308 800,00 EUR) no nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtējuma kā viena izsoles priekšmeta  un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt 25415980.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi