Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00001/039/2020-EIS
Izsoles sākums:
17.01.2020
Pieteikties var līdz:
06.02.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
17.02.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Galzone Dana, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 3 680.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 36 800.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas 39.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dana Galzone, ar prakses vietu Pērses ielā 9/11, Rīgā, pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā pārdod Dmitrijam Borozdinam piederošo nekustamo īpašumu Zundānu ielā 3-40, Rīgā, ar kadastra Nr. 0100 920 7559, ierakstītu Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000017170 40.

Nekustamā īpašuma labprātīga izsole tiesas ceļā notiek par labu AS "West Kredit", adrese: Kr. Barona iela 28A, Rīga.

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena: 36 800 EUR. Izsoles solis: 500 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles sākuma datums: 17.01.2020. Izsoles noslēguma datums un laiks: 17.02.2020., plkst.13:00.

Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz­ 06.02.2020., izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājuma summa 3 680 EUR apmērā, zvērinātas tiesu izpildītājas Danas Galzones, reģ.Nr.25087411372, depozīta kontā Nr.LV 72 TREL 9199 1020 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.  

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396. un 397.pantu izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar to zvērinātas tiesu izpildītājas rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums.  

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi:  

1. Pārdodamais nekustamais īpašums:

Īpašuma adrese: Zundānu iela 3-40, Rīgā;

Īpašuma sastāvs: Dzīvokļa īpašums Nr. 40, 61,1 m.kv. Kopīpašuma 6110/598980 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas;

Kadastra numurs: 0100 920 7559;

Zemesgrāmata: Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000017170 40.  

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

Apgrūtinājumi: Atzīme - Noteikts aizliegums bez AS "West Kredit", reģistrācijas numurs 40003270389, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2019.gada 31.maija ķīlas (hipotēkas) līgums Nr.193105/1TS.  

Ieķīlājumi: Nostiprināta hipotēka (t.sk. aizdevuma summa EUR 28376,97). Nodrošinājuma summa EUR 56753,94. Kreditors: AS "West Kredit", reģistrācijas numurs 40003270389. Pamats: 2019.gada 31.maija aizdevuma (kredīta) līgums Nr.193105/1TS, 2019.gada 31.maija ķīlas (hipotēkas) līgums Nr.193105/1TS.  

3. Izsoles sākumcena:

Izsoles sākumcena: 36 800 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši astoņi simti eiro).  

4. Nosolītās augstākās cenas un citu maksājumu samaksas veids un kārtība:

Samaksas veids: Nosolītā augstākā cena un Civilprocesa likuma 611.panta otrajā daļā citus paredzētos maksājumus nosolītājam jāmaksā naudā (eiro) viena mēneša laikā pēc izsoles.

Samaksas kārtība: Nosolīto augstāko cenu un Civilprocesa likuma 611.panta otrajā daļā citus paredzētos maksājumus iemaksā izsoles sludinājumā norādītajā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā.  

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

Īpašnieks: Dmitrijs Borozdins, nepatur sev nekādas tiesības nekustamajā īpašumā.  

6. Nenotikusi izsole:

Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

1. Izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks.

2. Ja neviens no dalībniekiem, kas autorizēts izsolei, nepārsola sākumcenu.

3. Nosolītājs noteiktajā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (Civilprocesa likuma 611.panta otrā daļa).  

7. Citi pārdošanas noteikumi:

Noteikumi:

1. Izsoles izziņošana notiek saskaņā ar CPL.

2. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē.

3. Pircējs var izmantot CPL 612.pantā noteiktās tiesības.

4. Izsoles akta apstiprināšana notiek CPL 613.pantā paredzētajā kārtībā.

5. Nenotikušai izsolei ir CPL 614. un 615.pantā noteiktās sekas.         

Tālrunis uzziņām: 67133106.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi