Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00006/062/2020-EIS
Izsoles sākums:
14.02.2020
Pieteikties var līdz:
05.03.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
16.03.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Eistere Evita, ZTI
Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 110.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 100.00
Izsoles solis:
€ 100.00
Aktuālais solījums:
€ 1 700.00
Lai uzsāktu pieteikšanos izsolei, autorizējies

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.62 zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere, ar prakses vietu Baznīcas ielā 39-6, Rīgā, pirmajā izsolē pārdod Viktoram Kurmeļovam piederošo nekustamo īpašumu - kopīpašuma 397/136240 domājamās daļas no zemes gabala 1,3624 ha platībā, uz kura atrodas ēku (būvju) īpašums, kas sastāv no septiņām garāžu ēkām, kas atrodas Ezeru iela 2, Baloži, Ķekavas nov., kadastra numurs 8007 002 1412, reģistrēts Baložu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000191567 (atsevišķā lietošanā garāža Nr.31).

Piedzinējs: SIA Intrum Latvia, adrese: Duntes ielā 3, Rīga, LV-1013.

Nekustamā īpašuma novērtējums - pirmās izsoles sākumcena: 1 100,00 EUR (viens tūkstotis viens simts euro, 00 centi). Izsoles solis: 100,00 EUR (viens simts euro, 00 centi). Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums: 2020.gada 14.februāris plkst.13:00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2020.gada 16.marts, plkst.13:00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 5.martam, zvērinātas tiesu izpildītājas Evitas Eisteres reģ. Nr.06018611916, depozīta kontā: Valsts Kase, konta Nr.LV41TREL919911500100B, TRELLV22, jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 110,00 EUR (viens simts desmit euro, 00 centi) apmērā un izmantojot elektronisko izsoļu vietni jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai autorizēt dalību izsolē.

Tālr. uzziņām 67687081. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi