Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00001/109/2020-EIS
Izsoles sākums:
17.01.2020
Pieteikties var līdz:
06.02.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
17.02.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Celherte-Ozola Agnese, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 100.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 750.00
Izsoles solis:
€ 75.00
Nosolītā cena:
€ 825.00

Objekta informācija

Zemgales apgabaltiesas 109. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Agnese Celherte-Ozola (prakses vieta Mātera iela 55, Jelgava) rīko otro izsoli Sanitas Smirnovas 1/2 domājamai daļai no nekustamā īpašuma – "Strauti"-3, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, kadastra Nr. 5444 900 0701. Īpašuma sastāvs: dzīvokļa īpašums ar kopējo platību 35 kv.m un pie tā piederoša 350/3776 kopīpašuma domājamā daļa no būves (kadastra apz. 5444 006 0079 001) un zemes (kadastra apz. 5444 006 0079). Īpašuma novērtējums – EUR 1000,00. Izsoles sākumcena - EUR 750,00. Izsoles solis EUR 75,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs: SIA "LLS", juridiskā adrese: Cēsu iela 31 k-1, Rīga; Ozolnieku novada pašvaldība, juridiskā adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku novads. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē līdz 06.02.2020. izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 100,00 apmērā tiesu izpildītāja Agneses Celhertes-Ozolas, reģ. Nr. LV18038511080, depozīta kontā Nr.LV19TREL919911000100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un izpildu lietas Nr. 00085/109/2019. Izsole sāksies 17.01.2020. un noslēgsies 17.02.2020. plkst. 13:00.
 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi