Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 14.06.2021 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00003/015/2021-EIS
Izsoles sākums:
14.05.2021
Pieteikties var līdz:
03.06.2021 23:59
Izsoles noslēgums:
14.06.2021 13:00

Izsoles rīkotājs:
Sproģe Sanija, ZTI
Adrese:
Ūdens iela 15, Ventspils, LV-3601
Telefons:
63623241; 29714969
E-pasts:
sanija.sproge@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 30.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 300.00
Izsoles solis:
€ 30.00
Nosolītā cena:
€ 330.00

Objekta informācija

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 15 zvērināta tiesu izpildītāja Sanija Sproģe, prakses vieta Ūdens iela 15, Ventspils, rīko pirmo izsoli Ramonas Freijas piederošajam ¼ domājamās daļas nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija Nekustamā īpašuma adrese: Kuldīgas novads, Turlavas pagasts, “Straumēni”. Nekustamais īpašums, ar kadastra numuru 6292 503 0002 ,  atrodas Kuldīgas novadā, Turlavas pagastā, Straumēni, ir reģistrēts Turlavas  pagasta  zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000202113. Viss nekustamais īpašums  sastāv no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 6292 003 0001 001 un saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 6292 003 0001 002. Nostiprinātas īpašuma tiesības uz ¼ domājamo daļu no dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 6292 003 0001 001 un kopējo platību 89,7 m2 , un ¼ domājamo daļu no saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 6292 003 0001 002 un kopējo platību 147,1 m2  . Nekustamā īpašuma novērtējums ir  300,00 EUR. Izsoles sākumcena ir  300,00 EUR. Izsoles solis – 30,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2021.gada  3.jūnijam  ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Sanijas Sproģes, Reģ.Nr. 04107411642, depozīta kontā LV16TREL9199010001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - 30,00 EUR un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2021.gada 14.maijs , izsoles noslēguma datums un laiks - 2021.gada 14.jūnijs pulkstens 13.00. Tālrunis uzziņām: 63623241, 29714969

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi