Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 27.06.2022 13:05!
Sludinājuma reģ.nr:
00006/027/2022-EIS
Izsoles sākums:
24.05.2022
Pieteikties var līdz:
13.06.2022 23:59
Izsoles noslēgums:
27.06.2022 13:00

Izsoles rīkotājs:
Osipova Žanna, ZTI
Adrese:
Raiņa bulvāris 3-1.kab., Preiļi, LV-5301
Telefons:
29183199
E-pasts:
zanna.osipova@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 150.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 500.00
Izsoles solis:
€ 150.00
Nosolītā cena:
€ 7 350.00

Objekta informācija

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli Alekseja Stepanova piederošajam nekustamajam īpašumam pēc adreses Gundegas, Līdumnieku pag., Ludzas novads, kadastra Nr. 6866 004 0307, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 68660040101) , kopplatībā 3,3ha. Izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes kopplatība var tikt precizēta. Atdalīta no nekustamā īpašuma, kas ierakstīts Līdumnieku pagasta zemesgrāmata nodalījumā Nr.135. Līdumnieku pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000578888. Parādnieks: Aleksejs Stepanovs, Viestura iela 12A-3, Jēkabpils, Jēkabpils novads. Piedzinējs: Valsts Ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Īpašuma izsoles sākumcena 1500,00 EUR. Izsoles solis- 150,00EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākuma datums ir 2022.gada 24.maijā plkst.13:00 un izsoles noslēguma datums 2022.gada 27.jūnijā pulksten 13:00. Visām personām, kurām uz Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 13.jūnijam, izmantojot elektronisko vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē, iemaksājot nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 150,00 Eiro, zvērināta tiesu izpildītājas Žannas Osipovas, reģ. nr. 25077712171, depozīta kontā nr.: LV43TREL9199089001000, Valsts Kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķi norādot piešķirtā rēķina numuru. Uzziņas pa tālr. 29183199. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi