Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 02.07.2020 13:00!
Sludinājuma reģ.nr:
00014/062/2020-EIS
Izsoles sākums:
02.06.2020
Pieteikties var līdz:
22.06.2020 23:59
Izsoles noslēgums:
02.07.2020 13:00
Izsoles rīkotājs:
Eistere Evita, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 256.12
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 1 920.88
Izsoles solis:
€ 100.00
Nosolītā cena:
-

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.62 zvērināta tiesu izpildītāja Evita Eistere, ar prakses vietu Baznīcas ielā 39-6, Rīgā, otrajā izsolē pārdod Normundam Lauskim piederošo nekustamo īpašumu - kopīpašuma 1/6 domājamo daļu no dzīvojamās mājas un palīgceltnēm, kas atrodas Tauvas ielā 25, Rīgā, kadastra numurs 0100 111 0448, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000363111.

Piedzinējs: Arvis Ulmanis.

Nekustamā īpašuma novērtējums - 2561,17 EUR (divi tūkstoši pieci simti sešdesmit viens euro, 17 centi) Otrās izsoles sākumcena - 1920,88 EUR (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit euro, 88 centi). Izsoles solis - 100,00 EUR. Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums: 2020.gada 2.jūnijs plkst.13:00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2020.gada 2.jūlijs, plkst. 13:00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 22.jūnijam, zvērinātas tiesu izpildītājas Evitas Eisteres reģ. Nr.06018611916, depozīta kontā: Valsts Kase, konta Nr.LV41TREL919911500100B, TRELLV22, jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 256,12 EUR (divi simti piecdesmit seši euro, 12 centi) apmērā un izmantojot elektronisko izsoļu vietni jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai autorizēt dalību izsolē.

Tālr. uzziņām 67687081.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi