Izsoles procesa informācija

Sludinājuma reģ.nr:
00037/058/2019-EIS
Izsoles sākums:
10.09.2019
Pieteikties var līdz:
30.09.2019 23:59
Izsoles noslēgums:
10.10.2019 13:00
Izsoles rīkotājs:
Stepanovs Jānis, ZTI
Izsoles kārta:
2.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 400.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 10 500.00
Izsoles solis:
€ 140.00
Nosolītā cena:
€ 10 640.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta Rīgas apgabaltiesa iecirknis Nr.58, prakses vieta Brīvības gatve 226/4, Rīga, rīko Eduardam Podaļevičam piederošā nekustamā īpašuma Krustpils iela 48-2, Rīga, kadastra Nr.0100 904 2341, otro labprātīgo izsoli.

Otrās izsoles sākumcena – 10500,00 EUR. Izsoles solis – 140,00 EUR. Izsoles sākuma datums – 2019.gada 10.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2019.gada 10.oktobris plkst.13:00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019.gada 30.septembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 1400,00 EUR apmērā, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova, reģ. Nr. 18037312362, depozīta kontā Nr.LV09TREL9199047001000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Prasītājs – Swedbank AS, Balasta dambis 15, Rīga.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396. un 397.pantu, izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar ko zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums. 

Atbilstoši tiesas lēmumam Swedbank AS ir atļauts pārdot labprātīgā izsolē tiesas ceļā nekustamo īpašumu ar sekojošiem tiesas apstiprinātiem nosacījumiem:

“1.Nekustamā īpašuma sastāvs: Dzīvokļa īpašums Nr.2, platība 48,04 kvm, kopīpašuma 4804/36187 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, adrese: Krustpils iela 48-2, Rīga, kadastra numurs: 01009042341.

2.Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi: 2.1. Noteikts aizliegums bez “Swedbank” AS, nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2012. gada 14.februāra hipotekārā aizdevuma cesijas līgums Nr.EMR-0275.1; 2.2. Atzīme – vērsta EUR 31049.68 piedziņa. Piedzinējs: SEB banka, AS, reģistrācijas numurs 40003151743; 2.3. Atzīme - vērsta 28.35 EUR piedziņa. Piedzinējs: Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, reģistrācijas kods 90001999188; 2.3. Nostiprināta kā pirmā hipotēka (aizdevuma summa EUR 37’000,36 (LVL 26004,00)). Procentu likme: Mainīga; noteikta saskaņā ar Aizdevuma līguma EMR-0275.1 (ar hipotēku) 4. daļu. Līgumsods: 14 dienas pēc samaksas termiņa- 25 eiro; 30 dienas pēc samaksas termiņa - nokavējuma procenti, kas ir par 5% vairāk, nekā attiecīgajā laikā noteiktā aizdevuma gada procentu likme. Samaksas termiņš - Līgumsodam - saskaņā ar Aizdevuma līguma 6. daļu Aizdevumam un procentiem - ikmēneša Aizdevuma maksājumi saskaņā ar Aizdevuma līgumu ar pilnīgas atmaksas termiņu 2037. Gada 01. augustā. Kreditors: BALTIJAS AMERIKAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS FONDS, ASV BEZPEĻŅAS SABIEDRĪBA. Pamats: 2007. gada 19. Jūnija aizdevuma līgums ar hipotēku Nr. EMR-0275.1. Cedēta prasījuma tiesība. Cesionārs : "Swedbank" AS, nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2012.gada 14. Februāra Hipotekārā aizdevuma cesijas līgums Nr. EMR-0275.1. Maksimālais nodrošinātais prasījums EUR 40’699,83 (LVL 28’604,00).

3.      Izsoles sākumcena – EUR 14’000,00 (četrpadsmit tūkstoši euro).

4.      Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Visa summa, ko nosolītājs nosolījis, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, nosolītājam jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5.      Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks – Eduards Podaļevičs patur sev.

6.      Citi pārdošanas nosacījumi: 6.1.izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu; 6.2.izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu; 6.3.maksāšanas līdzeklis izsolē - euro; 6.4.persona, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē; 6.5.izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas; 6.6.izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja izsolē piedalās tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu; 6.7.vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā; 6.8.izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā; 6.9. “Swedbank” AS saskaņā ar Civilprocesa likuma 398.panta 5) punktu ir tiesības nepieņemt nosolīto augstāko cenu par to paziņojot tiesu izpildītājam 5 darba dienu laikā no izsoles noslēguma. Gadījumā, ja “Swedbank” AS noteiktajā termiņā nav paziņojusi par nosolītās augstākās cenas nepieņemšanu, atzīstams, ka tā klusējot piekritusi šai cenai.”

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi