Izsoles procesa informācija

Izsole noslēgusies 27.06.2022 13:14!
Sludinājuma reģ.nr:
00008/032/2022-EIS
Izsoles sākums:
25.05.2022
Pieteikties var līdz:
14.06.2022 23:59
Izsoles noslēgums:
27.06.2022 13:00

Izsoles rīkotājs:
Kučinskis Roberts, ZTI
Adrese:
Maiznīcas iela 4-2, Rīga, LV-1001
Telefons:
67360475
E-pasts:
roberts.kucinskis@lzti.lv

Izsoles kārta:
1.
Izsoles veids:
Ar augšupejošu soli
PVN:
nav
Nodrošinājuma maksa:
€ 1 100.00
Izsoles dalības maksa:
€ 20.00
Sākumcena:
€ 11 000.00
Izsoles solis:
€ 500.00
Nosolītā cena:
€ 17 500.00

Objekta informācija

Rīgas apgabaltiesas iec.Nr.32 zvērināts tiesu izpildītājs Roberts Kučinskis, prakses vieta: Rīgā, Maiznīcas ielā 4-2, rīko pirmo labprātīgo izsoli Ludmilai Bondarevai piederošam nekustamam īpašumam Dārza ielā 9, Raganā, Krimuldas pag., Siguldas nov., kadastra Nr.8068 007 0674, ierakstīts Krimuldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000430936, kas ieķīlāts par labu likvidējamai ABLV Bank, AS, Skanstes iela 7/1, Rīga.  

Pirmās labprātīgās izsoles sākumcena – 11000,00 EUR. Izsoles solis – 500,00 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums: 25.05.2022. Izsoles noslēgums 27.06.2022. plkst. 13.00.

Personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 14.06.2022. jāiemaksā nodrošinājuma summa 1100,00 EUR Valsts Kases depozīta kontā Nr.LV45TREL9199023001000, tiesu izpildītājam Robertam Kučinskim LV30066810514, un jālūdz autorizēt dalību izsolē. Izsoles nodrošinājuma samaksa veicama no konta, kas atvērts uz izsoles pretendenta vārda (Tiesu izpildītāju likuma 152.panta ceturtā daļa).  

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 369. un 397.pantu, izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar to zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums.    

Nekustamā īpašuma pārdošanas nosacījumi:

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: Ludmilai Bondarevai piederošs un par labu likvidējamai ABLV Bank, AS ieķīlāts zemes gabals 0.2503 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8068 007 0674, kas atrodas Dārza ielā 9 (deviņi), Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads, ierakstīts Krimuldas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000430936.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi: 2.1. II daļas 2.iedaļas 2.1. ieraksts: Atzīme- noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības AIZKRAUKLES BANKAS, nodokļu maksātāja kods 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu dāvināt, atsavināt, sadalīt, apgrūtināt ar lietu tiesībām, ieķīlāt trešajām personām vai citādi samazināt ķīlas vērtību. Pamats: 2008.gada 3.aprīļa hipotēkas līgums Nr.08-K-0406/02. 2.2. IV daļas 1., 2.iedaļas 2.1. ieraksts: Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Hipotēka nodrošina aizdevumu 27 173.92 LVL apmērā ar procentu likmi: saskaņā ar 2008.gada 3.aprīļa hipotekārā kredīta līgumu Nr.08-K-0406. Līgumsods: 0,5% apmērā no nesamaksātās summas dienā par katru nokavējuma dienu. Samaksas termiņš - saskaņā ar 2008.gada 3.aprīļa hipotekārā kredīta līgumu Nr.08-K-0406. Kreditors: AIZKRAUKLES BANKA, Akciju sabiedrība, nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2008.gada 3.aprīļa hipotekārā kredīta līgums Nr.08-K-0406, 2008.gada 3.aprīļa hipotēkas līgums Nr.08-K-0406/02. Nostiprinātās hipotēkas apmērs 32608.70 LVL.

3. Izsoles sākumcena – 11 000.00 EUR (vienpadsmit tūkstoši euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: pircējam (izsoles uzvarētājam) viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, ar pārskaitījumu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu, jāsamaksā: 1) visa summa, ko viņš nosolījis; 2) Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda; 3) valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā; Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: nav šādu tiesību.

6. Citi pārdošanas nosacījumi: 6.1. izsoles izziņošana un turpmākā norise notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu un šiem nosacījumiem; 6.2. izsole notiek elektroniski un ar vairāksolīšanu; 6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro; 6.4. pretendents, kurš vēlas piedalīties izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozītu kontā nodrošinājumu 1100.00 EUR (viens tūkstotis viens simts euro) apmērā, kas veido 10% (desmit procenti) no nekustamā īpašuma novērtējuma un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē; 6.5. izsoles solis - nosaka tiesu izpildītājs, saskaņā ar Civilprocesa likuma 606.panta sesto daļu; 6.6. izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 6.6.1.   izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks; 6.6.2.   neviens no dalībniekiem, kas autorizēti izsolei, nepārsola sākumcenu; 6.6.3.   nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (Civilprocesa likuma 611.panta otrā daļa); 6.6.4.   izsoles norises laikā, izņemot Civilprocesa likuma 608.panta ceturtajā daļā minēto gadījumu, vai 24 stundu laikā pēc izsoles noslēguma saņemts elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu. 6.7. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. 6.8. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē vai apgrūtina nekustamo īpašumu ar saistībām, ir jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi